Bakalářský studijní obor

Chemie se zaměřením na vzdělávání

připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří mají přehled o všech oblastech chemie, jako je obecná chemie, anorganická chemie, organická chemie, analytická chemie, fyzikální chemie a biochemie. Nedílnou součástí jsou rovněž přednášky matematicko fyzikálního základu. Je koncipován jako studium tříleté a dvouoborové, zakončené bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce z jednoho ze zvolených oborů. Jako druhý studijní obor lze zvolit například biologii, matematiku nebo geografii a kartografii. Absolvent bakalářského stupně studia ovládá základy chemických disciplín a dále disciplín pedagogicko-psychologických a didaktických (filozofie, psychologie, pedagogika, obecná didaktika). V dostatečné míře je seznámen s metodikou praktické laboratorní práce, je schopen pracovat s odbornou literaturou i s počítačem, sestavit odbornou práci a prezentovat její výsledky ústní i písemnou formou. Není však plně kvalifikovaným učitelem.