Cílem magisterského studijního programu

Fyzikální chemie

je připravit absolventy s hlubokými teoretickými znalostmi jak z klasické (rovnováha, změna stavu) tak i z moderní (struktura molekul, kvantová chemie) fyzikální chemie. Základ vzdělání v tomto oboru tvoří vědomosti ze základních chemických, fyzikálních a matematických disciplin: obecné a anorganické chemie, organické chemie, analytické chemie, biochemie, fyzikální chemie, matematiky a fyziky, ale i ze speciálních fyzikálně chemických disciplin: chemické kinetiky, elektrochemie, symetrie molekul, statistické termodynamiky, nerovnovážných soustav a fyzikálně chemických metod studia struktury molekul (NMR, EPR, IR, NIR, UV/VIS, MS). Tato příprava vytváří nejen teoretický základ pro další studium absolventů v praxi, ale vybavuje absolventy též praktickými dovednostmi z oblasti výpočetní techniky, zpracování dat a získávání dat z databází. Na tomto základě jsou rozvíjeny další prohlubující předměty: biofyzikální chemie, elektrodová kinetika, aplikovaná termodynamika, kvantová organická chemie, iniciace polymerních reakcí, termodynamika fázových rovnováh, elektrické vlastnosti molekul, materiálová chemie kovů, molekulová dynamika, fyzikálně organická chemometrie, chemická reaktivita a strukturní analýza biomolekul. V posledních čtyřech semestrech studia je umožněno studentům hlouběji se specializovat podle zvoleného zaměření diplomové práce. Studenti si při tom prohloubí své praktické dovednosti z výše uvedených oborů včetně využívání výpočetní techniky.