Znalosti absolventů magisterského studijního oboru

Materiálová chemie

jsou založeny na dobrých základech fundamentálních disciplin anorganické, organické, fyzikální a analytické chemie a fyziky pevné fáze. Studium těchto předmětů vede k pochopení struktury a chemických a fyzikálních vlastností anorganických a organických látek. Specializované předměty materiálové chemie budují znalosti o vztahu struktury materiálů a jejich vlastností. Důraz je kladen na metody přípravy, charakterizace a teoretického studia nových materiálů. Praktické zkušenosti s metodami rentgenové difrakce, optické a elektronové mikroskopie, termické analýzy, hmotnostní spektrometrie, vibrační, atomové a NMR spektroskopie umožní rychlou adaptaci absolventů i na jiné metodiky, se kterými se ve své praxi střetnou. Hlubší specializace na materiály kovové, anorganické, polymerní a polovodičové je dosaženo vypracováním diplomové práce v některé z těchto oblastí.