Program soutěže

 

Středa 6. února 2019

8:30 - 9:30        Registrace účastníků

9:30 - 9:40        Zahájení soutěže - uvítací slovo děkana PřF MU doc. Mgr. Tomáše Kašparovského, Ph.D.

9:40 - 10:00      Prezentace společnosti Metrohm

   Dopolední sekce

10:00 - 10:20   Bc. Martin BAROCH  (Katedra analytické chemie, Univerzita Karlova)

Mědí modifikovaná elektroda z uhlíkové plsti pro detekci aminokyselin

10:20 - 10:40   Marek BERAN  (Katedra analytické chemie, FaF UK v Hradci Králové)

Automatizovaný systém pro monitorování uvolňování klotrimazolu z topických léčivých přípravků

10:40 - 11:00   přestávka na kávu

11:00 - 11:20   Bc. Pavel DVOŘÁK  (Katedra analytické chemie, Univerzita Karlova)

Elektrochemické stanovení chlorpromazinu pomocí vsádkové injekční analýzy na sítotiskových uhlíkových elektrodách

11:20 - 11:40   Bc. Martin ĎURČ  (Ústav chemie, Masarykova univerzita)

Stanovení olova v suchých krevních skvrnách pomocí DLTV ICP MS

11:40 - 12:00   Filip GREGAR  (Ústav chemie, Masarykova univerzita)

In-line monitorování hmotnostní koncentrace aerosolu během LA-ICP-MS analýzy

12:00 - 12:20   Bc. Marek HAŠŠO  (Ústav analytickej chémie, Slovenská technická univerzita v Bratislave)

Miniaturizovaný elektrochemický senzor na stanovenie teobromínu v čokoládových výrobkoch

12:20 - 14:00   oběd

   Odpolední sekce

14:00 - 14:20   Lukáš HEKERLE  (Ústav chemie, Masarykova univerzita)

Optimalizace HPLC pomocí matematického plánování

14:20 - 14:40   Zuzana HUSÁKOVÁ  (Ústav chemie, Masarykova univerzita)

Studium distribuce prvků v ledvinách po inhalaci nanočástic oxidu a sulfidu olovnatého

14:40 - 15:00   Sofiia CHUFISTOVA  (Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT)

Pokročilá plazmonika pro detekci stopových množství vodíku

15:00 - 15:20   přestávka na kávu

15:20 - 15:40   Anna KUSHNARENKO  (Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT)

Vláknový sensor pro precisní enantiselektivní detekci

15:40 - 16:00   Tereza LACMANOVÁ  (Katedra analytické chemie, FaF UK v Hradci Králové)

Využití superkritické fluidní chromatografie v analýze přírodních látek

16:00 - 16:20   Bc. Katarína MOLNÁROVÁ  (Katedra analytické chemie, Univerzita Karlova)

Stanovenie nízkomolekulárneho heparínu pomocou kapilárnej elektroforézy

16:20 - 16:40   Bc. Tereza NAVRÁTILOVÁ  (Ústav analytické chemie, VŠCHT)

Vývoj chemických jazyků s využitím solvatochromních derivátů stilbazolu

18:00  - ?        Večeře a posezení v restauraci Sokolovna

 

Čtvrtek 7. února 2019

   Dopolední sekce

 9:00 - 9:20      Karel SEHNAL  (Ústav humánní farmakologie a toxikologie, VFU)

Biofyzikální analýza stříbrných nanočástic připravených zelenou syntézou a využití pro 3D tisk antibakteriálního materiálu

 9:20 - 9:40      Anastasia SKVORTSOVA  (Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT)

 Pokročilé metody detekce poškození DNA: SERS a ANN

 9:40 - 10:00     Dominik SMRŽ  (Katedra analytické chemie, Univerzita Karlova)

 Stanovení inhibitorů koroze v chladicích kapalinách

 10:00 - 10:20   přestávka na kávu

 10:20 - 10:40   Bc. Petr ŠÁLEK  (Ústav analytické chemie, VŠCHT)

 Nové SERS-aktivní kompozitní substráty na bázi TiO2@Ag nanočástic

 10:40 - 11:00   Bc. Martina ŠIŠKOVÁ  (Ústav chemie, Masarykova univerzita)

 Ampérometrický biosenzor pre rýchle stanovenie albumínu v moči

 11:00 - 11:20    Bc. Lenka VATRSKOVÁ  (Ústav analytické chemie, VŠCHT)

 Forenzní elektrochemie nových psychoaktivních látek

11:20 - 13:00   oběd

   Závěrečná sekce

13:00 - 13:30   Porada komise

13:30 - 14:00   Vyhlášení výsledků a ocenění soutěžících, pozvánka na další ročník soutěže, ukončení