Cílem bakalářského studijního oboru

Chemie

je poskytnout absolventům teoretický základ ze všech chemických disciplín, zejména s cílem přípravy pro pokračování v magisterském studiu chemie. Volbou studijního plánu se student specializuje a připravuje se na vybraný magisterský studijní obor. Ve standardní tříleté době projde student dvěma úrovněmi přednáškových kurzů základních chemických disciplín provázených semináři a příslušnými laboratorními cvičeními. Podle svého zaměření doplní potřebný počet absolvovaných kurzů o specializované volitelné předměty.