Požadavky ke státní závěrečné zkoušce

Bakalářské studium

Magisterské studium

Pokyny k vypracování závěrečné práce

Doktorské studium

 

Stipendia z projektů Specifického výzkumu

    Pravidla pro udělení stipendia ke stažení zde

    Formulář žádosti o stipendia SV ke stažení zde

Uznávání předmětů

Pro žádosti o uznání předmětů z předchozího studia použijte elektronickou žádost v IS https://is.muni.cz/auth/uradovna/uznavani/zadost.pl. Pokud se jedná o předměty absolvované v rámci studia na jiné vysoké škole, je třeba doložit úředně ověřený výpis absolvovaných předmětů včetně jejich hodinového rozsahu, způsobu ukončení a dosaženého hodnocení. Dle Opatření děkana č. 1/2018 se zpravidla neuznávají předměty ukončené s hodnocením D, E a předměty ukončené s využitím druhého opravného termínu.

Samostatné projekty

     Samostatný projekt je vhodný způsob pro seznámení se s tematikou, které byste se rádi věnovali v rámci bakalářské práce. Průběžně aktualizovaná nabídka témat je k dispozici v IS v balících Samostatné projekty z chemie, Samostatné projekty z chemie konzervování-restaurování a Samostatné projekty z chemie zaměřené na životní prostředí. Předměty C5000 a C6000 nelze zapsat současně s předměty Bakalářská práce či Diplomová práce I – IV.

     Před vlastním zápisem předmětu C5000, resp. C6000 se dohodněte se školitelem, který vypsal dané téma v balíku Samostatné projekty z chemie, Samostatné projekty z chemie konzervování-restaurování, případně v balíku Samostatné projekty z chemie zaměřené na životní prostředí. V období vyhrazeném pro zápis předmětů požádejte prostřednictvím IS o výjimku (souhlas se zápisem) a do Vaší žádosti uveďte, se kterým školitelem jste dohodnuti na zpracování projektu. Jednou z podmínek pro udělení zápočtu je zveřejnění výsledků projektu formou elektronické publikace, např. www stránky, prezentace na semináři či na konferenci apod. Konkrétní detaily Vám sdělí školitel.

Odborná praxe - C6960

      Student absolvuje v rámci studia na Ústavu chemie PřF MU odbornou praxi na některém z nasmlouvaných (viz. dále) nebo jím zvoleném pracovišti. Účelem praxe je seznámení s provozem chemického pracoviště výzkumného charakteru mimo Masarykovu univerzitu nebo výrobního provozu či laboratoře. Tato praxe trvá 3 týdny a student se během ní seznámuje s fungováním podniku a s možnostmi svého uplatnění v praxi.  Pro udělení zápočtu je potřeba odevzdat Potvrzení o praxi, vypracované a podepsané organizací, kde byla praxe absolvována - odevzdání na sekretariátu Ústavu chemie PřF MU - Markéta Koželouhová (A8/312) nebo doc. Ing. Vladimíru Šindelářovi, Ph.D.(A8/117). Zápočet za absolvování uděluje doc. Šindelář.

    Tuto praxi si student zajišťuje sám nebo mu může být zajištěna na některém partnerském pracovišti:

Teva Czech Industries, Opava; Synthon, Blansko; Fosfa, a.s., Břeclav; Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Praha; Ústav analytické chemie AV ČR, Brno

     Pokud potřebuje student pomoci se zajištěním praxe na partnerském pracovišti, nechť kontaktuje doc. Šindeláře a to nejpozději do 8.3. 2015.

       V případě potřeby je k dispozici Smlouva o zajištění odborné praxe. Uzavření Smlouvy o zajištění odborné praxe si každý student zařizuje individuálně na sekretariátu děkana - pí. Irena Pakostová.

Studijní materiály ke stažení

Kniha prof. Ing. Milana Kratochvíla, CSc. s názvem Excerpta z teoretické chemie