Postup při zadávání témat závěrečných prací

      Každý školitel průběžně aktualizuje nabídku témat závěrečných prací v příslušných balících na adrese https://is.muni.cz/auth/rozpis/. Tato agenda slouží studentům jako přehled témat, která jsou pro příslušný obor k dispozici. Pokud student zvolí některé z témat, je třeba toto téma oficiálně zadat i v písemné podobě nejpozději k 1. únoru (diplomové práce), resp. 1. březnu (bakalářské práce). Pro tento účel vytiskněte formuláře přímo z IS (u tématu s přihlášeným studentem odkaz „Tisknout zadání“) a výtisk podepište Vy i Váš student a doručte pedagogickému zástupci Ústavu chemie. Do závěrečné práce student vkládá kopii zadání, ovšem bez podpisů (Opatření děkana č. 3/2019).

 

Informace pro školitele závěrečných prací

        Do určeného data je třeba vytisknout zadání závěrečné práce a dodat pedagogickému zástupci.

       Student může odevzdat svázanou práci na studijním oddělení (minimálně 1 výtisk v nerozebíratelné vazbě) teprve poté, co získal zápočet za předmět Bakalářská práce (C6013) nebo Diplomová práce IV (CA001, resp. CA400). Po potvrzení výtisku studijním oddělením odevzdá student výtisk školiteli. Školitel zajistí zaslání či osobní doručení výtisku určenému oponentovi práce.

     V Archivu závěrečné práce (vstup nejlépe prostřednictvím agendy Školitel v IS) školitel provede kontrolu závěrečné práce a odsouhlasí, že se nejedná o plagiát. Nejpozději pět pracovních dnů před obhajobou závěrečné práce vloží školitel do Archivu závěrečné práce svůj posudek, případně též posudek oponenta, nemá-li oponent přístup do ISu. Pro posudky bakalářských prací je vhodné využít připravené formuláře.

 

Stipendia z projektů Specifického výzkumu

    Pravidla pro udělení stipendia ke stažení zde

    Formulář žádosti o stipendia SV ke stažení zde

 

Formuláře