Stipendia z projektů Specifického výzkumu

Pravidla pro udělení stipendia ke stažení zde

  • A - stipendia na podporu publikační činnosti studentů DSP a magisterských oborů
    (do 30. 9.)
  • B - stipendia na podporu aktivní účasti studentů DSP a magisterských oborů na konferenci
    (do 1. 3.)
  • C - stipendia na podporu jiného typu mobility studentů DSP a magisterských oborů
    (do 1. 3.)
  • Formulář žádosti o stipendia SV ke stažení zde

Uznávání předmětů

Pro žádosti o uznání předmětů z předchozího studia použijte elektronickou žádost v IS https://is.muni.cz/auth/uradovna/uznavani/zadost.pl. Pokud se jedná o předměty absolvované v rámci studia na jiné vysoké škole, je třeba doložit úředně ověřený výpis absolvovaných předmětů včetně jejich hodinového rozsahu, způsobu ukončení a dosaženého hodnocení. Dle Opatření děkana č. 1/2018 se zpravidla neuznávají předměty ukončené s hodnocením D, E a předměty ukončené s využitím druhého opravného termínu.

 

Samostatné projekty

Samostatný projekt je vhodný způsob pro seznámení se s tematikou, které byste se rádi věnovali v rámci bakalářské práce. Průběžně aktualizovaná nabídka témat je k dispozici v IS v balících Samostatné projekty z chemie, Samostatné projekty z chemie konzervování-restaurování a Samostatné projekty z biofyzikální chemie. Předměty C5000 nelze zapsat současně s předměty Bakalářská práce či Diplomová práce I – IV, lze ho však zapsat opakovaně.

Před vlastním zápisem předmětu C5000 se dohodněte se školitelem, který vypsal dané téma. V období vyhrazeném pro zápis předmětů požádejte prostřednictvím IS o výjimku (souhlas se zápisem) a do Vaší žádosti uveďte, se kterým školitelem jste dohodnuti na zpracování projektu. Podmínkou pro udělení zápočtu je zveřejnění výsledků projektu formou elektronické publikace, např. www stránky, prezentace na semináři či na konferenci nebo výzkumné zprávy apod. Konkrétní detaily Vám sdělí školitel.

 

Odborná praxe - C6960

Student absolvuje v rámci studia na Ústavu chemie PřF MU odbornou praxi na některém z nasmlouvaných (viz. dále) nebo jím zvoleném pracovišti. Účelem praxe je seznámení s provozem chemického pracoviště výzkumného charakteru mimo Masarykovu univerzitu nebo výrobního provozu či laboratoře. Tato praxe trvá 3 týdny a student se během ní seznámuje s fungováním podniku a s možnostmi svého uplatnění v praxi.  Pro udělení zápočtu je potřeba odevzdat Potvrzení o praxi, vypracované a podepsané organizací, kde byla praxe absolvována - odevzdání na sekretariátu Ústavu chemie PřF MU - Markéta Koželouhová (A8/312) nebo prof. Ing. Vladimíru Šindelářovi, Ph.D.(A8/117). Zápočet za absolvování uděluje prof. Šindelář.

Tuto praxi si student zajišťuje sám nebo mu může být zajištěna na některém partnerském pracovišti:

Teva Czech Industries, Opava; Synthon, Blansko; Fosfa, a.s., Břeclav; Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Praha; Ústav analytické chemie AV ČR, Brno

Pokud potřebuje student pomoci se zajištěním praxe na partnerském pracovišti, nechť kontaktuje prof. Šindeláře.

V případě potřeby je k dispozici Smlouva o zajištění odborné praxe. Uzavření Smlouvy o zajištění odborné praxe si každý student zařizuje individuálně na sekretariátu děkana - pí. Irena Pakostová.

 

Studijní materiály ke stažení

Kniha prof. Ing. Milana Kratochvíla, CSc. s názvem Excerpta z teoretické chemie

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info