Cílem magisterského studijního programu

Analytická chemie

je připravit odborníky s vysokou úrovní znalostí z klasických i moderních analytických metod. Základ vzdělání tvoří vědomosti z chemických disciplin: obecné a anorganické chemie, organické chemie, analytické chemie, fyzikální chemie, biochemie, z matematiky a fyziky. Tato příprava je společná pro studijní obor chemie a tvoří teoretický základ pro další studium. Rovněž vybavuje studenty základními praktickými dovednostmi pro práci v laboratoři. Na tomto základě jsou rozvíjeny další prohlubující předměty studijního oboru, zaměřené na klasické a moderní metody analytické chemie, na úpravu a analýzu rozmanitých materiálů podle zásad správné laboratorní praxe. Jde o předměty z oblasti organické analýzy, separačních metod, atomové spektrometrie, molekulové spektroskopie, hmotnostní spektrometrie, elektroanalytických metod, stopové analýzy, speciační analýzy, bioanalytických a klinicko diagnostických metod, chemických senzorů, chemické struktury, jaderné chemie, analýzy pevných látek, plazmové spektrometrie a laserů. Rozvíjeny jsou výpočetní technika, chemometrie, optimalizace a hodnocení analytických metod, včetně zpracování dat. Kromě teoretických vědomostí jsou prohlubovány i praktické poznatky z moderních analytických metod.

Více informací na http://www.sci.muni.cz/~analchem/