Bakalářské a magisterské studium

Ročníkoví učitelé

Chemie
ročník 2023/24: Mgr. Lucie Šimoníková

Chemie se zaměřením na vzdělávání
ročník 2023/24: Mgr. Patrik Pospíšil
ročník 2022/23: Mgr. Hugo Semrád, Ph.D.

Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování
ročník 2023/24: Ing. Mgr. Bc. Radka Kopecká, Ph.D.

Garanti studijních programů

Chemie (Bc): doc. Mgr. Petr Táborský, Ph.D.
Chemie (Mgr): prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.
Chemie se zaměřením na vzdělávání (Bc) a Učitelství chemie pro střední školy (Mgr): doc. Mgr. Jana Pavlů, Ph.D.
Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování (Bc, Mgr): doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D.

Informace k průběhu studia
Ročníkový učitel

Koncept ročníkového učitele přináší možnost podpory studentů zejména v počátcích jejich studia. Tato podpora spočívá v předání důležitých a podstatných informací o tom, jak studium pojmout, upozornit na jeho případné nástrahy a také jak jej důstojně dokončit. V průběhu studia se ročníkový učitel zajímá, jak se studentům daří a sbírá tak podnětné informace k tomu, co by bylo možné zlepšit ze strany univerzity tak, aby se studenti cítili lépe. Nabízí tak roli "prostředníka" mezi studenty a vyššími instancemi v případě, že se během studia vyskytnou jakékoliv problémy. Neváhejte se tedy na „svého“ ročníkové učitele obrátit, kontakty naleznete v záhlaví stránky.

Programová rada

Programová rada je poradním orgánem garanta či garantky studijního programu a jedním z klíčových prvků ve společném úsilí o zajišťování a zvyšování kvality studijních programů na Masarykově univerzitě. Programová rada se schází nejméně jednou ročně k vyhodnocení činnosti studijního programu a k projednání případných změn.

Své podněty k výuce ve studijním programu můžete směřovat na zástupce studentů daného studijního programu v Programové radě. Aktuální složení Programových rad:

Programová rada je nejméně pětičlenná a má následující složení:

 • garant/ka studijního programu - předseda/předsedkyně programové rady
 • alespoň dva další akademičtí pracovníci uskutečňující výuku v daném studijním programu
 • alespoň jeden zástupce studujících daného studijního programu, nebo absolvent/ka daného studijního programu s aktivním studiem na MU
 • alespoň jeden zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů, který není členem akademické obce fakulty

Zástupce studentů jmenuje děkan na základě přímé nominace studenty daného studijního programu prostřednictvím nominační aplikace v Informačním systému MU, případně na základě nominace Studentskou komorou Akademického senátu fakulty. Nominován může být kterýkoli student daného studijního programu nebo jeho absolvent s aktivním studiem na MU.

 

Bc: C5000 Samostatné projekty

C5000 Samostatný projekt je vhodný způsob pro seznámení se s tematikou, které byste se rádi věnovali v rámci bakalářské práce. Průběžně aktualizovaná nabídka témat je k dispozici v IS v balících Samostatné projekty z chemie, Samostatné projekty z chemie konzervování-restaurování a Samostatné projekty z biofyzikální chemie. Předměty C5000 nelze zapsat současně s předměty Bakalářská práce či Diplomová práce I – IV, lze ho však zapsat opakovaně.

Před vlastním zápisem předmětu C5000 se dohodněte se školitelem, který vypsal dané téma. V období vyhrazeném pro zápis předmětů požádejte prostřednictvím IS o výjimku (souhlas se zápisem) a do Vaší žádosti uveďte, se kterým školitelem jste dohodnuti na zpracování projektu. Podmínkou pro udělení zápočtu je zveřejnění výsledků projektu formou elektronické publikace, např. www stránky, prezentace na semináři či na konferenci nebo výzkumné zprávy apod. Konkrétní detaily Vám sdělí školitel.

Mgr: C6960 Odborná praxe

C6960 Odborná praxe je povinná pro studenty navazujícího magisterského studia programu Chemie.

Student absolvuje v rámci studia odbornou praxi na jím zvoleném pracovišti. Účelem praxe je seznámení s provozem chemického pracoviště výzkumného charakteru mimo Masarykovu univerzitu nebo výrobního provozu či laboratoře. Může se jednat také o pracoviště Akademie věd, nesmí jít o vysokou školu. Tato praxe trvá 3 týdny (15 pracovních dnů, vcelku nebo rozdělen na několik částí) a student se během ní seznamuje s fungováním podniku a s možnostmi svého uplatnění v praxi.

Pro udělení zápočtu je potřeba odevzdat Potvrzení o praxi (uloženo v studijních materiálech předmětu), vypracované a podepsané organizací, kde byla praxe absolvována - odevzdání Mgr. Pavle Foltynové, Ph.D., (C14/208). Potvrzení je nutné odevzdat nejpozději do konce prvního týdne nadcházejícího semestru. Zápočet za absolvování uděluje Mgr. Pavla Foltynová, Ph.D.

Pokud podnik vyžaduje Smlouvu o zajištění odborné praxe, lze ji také nalézt v studijních materiálech předmětu. Před vyplňováním této smlouvy kontaktujte paní sekretářku Barboru Kotoulovou (A8-3. patro), která Vám podá potřebné informace. Pokud se student během magisterského studia zúčastní pobytu na univerzitě v zahraničí (mimo Slovenska), který trvá více než dva měsíce, lze tento pobyt uznat jako odbornou praxi.

Na studentské praxe se nevztahuje pojištění univerzity. Studentům tedy doporučujeme, aby si sjednali pojištění odpovědnosti.

Praxi si student zajišťuje sám. Pokud potřebuje student pomoci se zajištěním praxe, nechť kontaktuje dr. Foltynovou.

Mgr: Stipendia z projektů Specifického výzkumu
 • A - stipendia na podporu publikační činnosti studentů DSP a magisterských oborů
  (do 30. 9.)
 • B - stipendia na podporu aktivní účasti studentů DSP a magisterských oborů na konferenci
  (do 1. 3.)
 • C - stipendia na podporu jiného typu mobility studentů DSP a magisterských oborů
  (do 1. 3.)

Pravidla pro udělení stipendia

Pokyny pro školitele Formulář žádosti o stipendia SV

Harmonogram akademického roku
Období podzim 2023 jaro 2024
Zveřejnění rozvrhu 02.09.2023 31.01.2024
Začátek registrace předmětů 01.06.2023 13.11.2023
Konec registrace předmětů 31.07.2023 31.12.2023
Začátek zápisu předmětů 03.09.2023 01.02.2024
Konec zápisu předmětů 17.09.2023 18.02.2024
Začátek změn v zápisu předmětů 18.09.2023 19.02.2024
Začátek výuky 18.09.2023 19.02.2024
Konec změn v zápisu předmětů 01.10.2023 03.03.2024
Konec výuky 22.12.2023 27.05.2024
Začátek zkouškového období 02.01.2024 28.05.2024
Konec zkouškového období 16.02.2024 08.07.2024
Začátek prodlouženého zkouškového období není není
Konec prodlouženého zkouškového období není není
Bc SZZ Začátek podávání přihlášek není není
Konec podávání přihlášek 03.01.2024 31.05.2024
Začátek státnicového období 05.02.2024 03.06.2024
Konec státnicového období 16.02.2024 28.06.2024
NMgr SZZ Začátek podávání přihlášek není není
Konec podávání přihlášek 03.01.2024 31.05.2024
Začátek státnicového období 05.02.2024 03.06.2024
Konec státnicového období 16.02.2024 28.06.2024
Mgr SZZ Začátek podávání přihlášek není není
Konec podávání přihlášek není není
Začátek státnicového období není není
Konec státnicového období není není
SRZ Začátek podávání přihlášek 01.09.2023 není
Konec podávání přihlášek 30.09.2023 není
Začátek státnicového období 01.11.2023 není
Konec státnicového období 16.02.2024 není
Studijní materiály ke stažení

Kniha prof. Ing. Milana Kratochvíla, CSc. s názvem Excerpta z teoretické chemie

Informace k závěru studia

Harmonogram státních závěrečných zkoušek – červen 2024

Postup při zadávání témat závěrečných prací

Každý školitel průběžně aktualizuje nabídku témat závěrečných prací v příslušných balících na adrese https://is.muni.cz/auth/rozpis/. Tato agenda slouží studentům jako přehled témat, která jsou pro příslušný program či specializaci k dispozici. Pokud student zvolí některé z témat, je třeba toto téma oficiálně zadat nejpozději k 1. únoru (diplomové práce, na počátku 2.semestru studia), resp. 1. březnu (bakalářské práce). Pro tento účel je třeba potvrdit zadání práce - školitel i student musí odsouhlasit příslušnou položku přímo u vypsaného tématu. Po potvrzení ze strany pedagogického zástupce bude moci studijní referentka založit archiv závěrečné práce a zadání v PDF bude moci student vytisknout (pro vložení do závěrečné práce).

Informace pro školitele závěrečných prací

Student odevzdává závěrečnou práci pouze elektronicky do Archivu závěrečné práce poté, co získal zápočet za předmět Bakalářská práce (C6013) nebo Diplomová práce IV (CA001, resp. CA400). Školitel zajistí zpřístupnění elektronické verze určenému oponentovi práce. Předseda komise může požadovat dodání vytištěné verze práce k obhajobě.

V Archivu závěrečné práce (vstup nejlépe prostřednictvím agendy Školitel v IS) školitel provede kontrolu závěrečné práce a odsouhlasí, že se nejedná o plagiát. Nejpozději pět pracovních dnů před obhajobou závěrečné práce vloží školitel do Archivu závěrečné práce svůj posudek, případně též posudek oponenta, nemá-li oponent přístup do ISu. Pro posudky bakalářských prací je vhodné využít připravené formuláře přímo v ISu, případně v níže uvedených souborech.

Pokyny k vypracování závěrečné práce

Pokyny pro vypracování závěrečných prací se jsou dány Opatřením děkana Přírodovědecké fakulty č. 3/2019.

Součástí závěrečné práce je kopie oficiálního platného zadání práce bez vlastnoručních podpisů. Do elektronické verze se vloží platná oskenovaná kopie tohoto zadání taktéž bez vlastnoručních podpisů.

V souladu se Studijním a zkušebním řádem MU musí být práce odevzdána v elektronické podobě ve formátu PDF do Archivu závěrečné práce nejpozději v den stanovený harmonogramem akademického roku. Předseda komise pro SZZ může vyžadovat i odevzdání jednoho výtisku práce v termínu, který sám určí, ne však dříve než ve výše uvedený den. Informace o termínu odevzdání výtisku práce musí být studentovi sdělena nejméně tři pracovní dny před předsedou určeným termínem odevzdání výtisku.

Na způsob vazby výtisku nejsou stanoveny žádné požadavky.

Závěrečná práce musí splňovat obsahovat povinné části v uvedeném pořadí:

1.Titulní list
Jedná se o první stránku bez viditelného číslování. Číslování se neuvádí ani na následujících povinných částech (ale do číslování se zahrnují). První viditelně číslovaná stránka je až v části text práce, tj. až za anglickým abstraktem.
Na této stránce je uvedeno:
- text „Masarykova univerzita“,
- text „Přírodovědecká fakulta“,
- název práce,
- typ práce, tj. text „Bakalářská práce“ nebo „Diplomová práce“ nebo „Rigorózní práce“,
- plné jméno autora/autorky bez titulů,
- jméno vedoucího práce včetně titulů (pouze u bakalářské a diplomové práce)
- název ústavu
- text „Brno“ a rok odevzdání práce.

2. Bibliografický záznam
Jedná se o „tabulku“, která je nadepsána titulkem „Bibliografický záznam“.
Na levé straně je uvedeno:
- text „Autor“ nebo „Autorka“,
- text „Název práce“,
- text „Studijní program“,
- text „Studijní obor/Studijní plán“,
- text „Vedoucí práce“,
- text „Akademický rok“,
- text „Počet stran“,
- text „Klíčová slova“.
V pravé části této tabulky jsou uvedeny konkrétní údaje vztažené k autorovi/autorce
práce. Navíc u položky „Autor“/„Autorka“ je uveden i text „Přírodovědecká fakulta,
Masarykova univerzita“ a název ústavu. Klíčová slova by se měla shodovat s klíčovými
slovy, která jsou uvedena v „Archivu závěrečné práce“ v Informačním systému MU (dále
jen „Archiv“). Klíčová slova jsou uvedena v rozsahu alespoň 20 znaků.

3. Bibliografický záznam (anglicky)
Jedná se o „tabulku“, která je nadepsána titulkem „Bibliographic Entry“.
Na levé straně je uvedeno:
- text „Author“,
- text „Title of Thesis“,
- text „Degree Programme“,
- text „Field of Study“/ „Study Plan“,
- text „Supervisor“,
- text „Academic Year“,
- text „Number of Pages“,
- text „Keywords“.
v pravé části této „tabulky“ jsou v anglickém jazyce uvedeny konkrétní údaje vztažené
k autorovi/autorce práce. Navíc u položky „Author“ je uveden i text „Faculty of Science,
Masaryk University“ a název ústavu. Klíčová slova by se měla shodovat s klíčovými slovy,
která jsou uvedena v Archivu. Klíčová slova jsou uvedena v rozsahu alespoň 20 znaků.
Jedná se o anglickou verzi Bibliografického záznamu

4. Abstrakt (česky)
Na této stránce je uveden český abstrakt práce, který odpovídá abstraktu práce
uvedenému v Archivu. Text je nadepsán titulkem „Abstrakt“. Samotný abstrakt obsahuje minimálně 100 znaků a maximálně 2000 znaků (počítáno bez mezer).

5. Abstrakt (anglicky)
Na této stránce je uveden anglický abstrakt práce, který odpovídá anglickému abstraktu
práce uvedenému v Archivu. Text je nadepsána titulkem „Abstract“. Samotný abstrakt obsahuje minimálně 100 znaků a maximálně 2000 znaků (počítáno
bez mezer). Pokud to lze, měly by být oba abstrakty uvedeny na jedné stránce. V opačném případě
bude každý abstrakt na samostatné stránce. 

6. Zadání práce
Na toto místo se vloží kopie oficiálního platného zadání práce bez vlastnoručních podpisů. Týká
se pouze bakalářské nebo diplomové práce. Do elektronické verze se vloží platná oskenovaná kopie tohoto zadání taktéž bez vlastnoručních podpisů.

7. Poděkování
Zde je možné uvést poděkování. Tato část není povinná.

8. Prohlášení
Zde je uvedeno prohlášení autora/autorky o použití pouze citovaných pramenů, které je
doplněno datem a podpisem autora/autorky práce. Text je nadepsán titulkem „Prohlášení“.Následující obsah prohlášení je závazný a nelze jej měnit.
Text prohlášení pro bakalářskou/diplomovou práci:
Prohlašuji, že jsem svoji bakalářskou/diplomovou práci vypracoval/vypracovala
samostatně pod vedením vedoucího práce s využitím informačních zdrojů, které jsou v
práci citovány.
Text prohlášení pro rigorózní práci:
Prohlašuji, že jsem svoji rigorózní práci vypracoval/vypracovala samostatně s využitím
informačních zdrojů, které jsou v práci citovány.

9. Text práce
Následuje samotný text práce, který začíná obsahem. Jedná se o první viditelně číslovanou
stránku. Práce musí být po formální, gramatické a slohové stránce na dobré úrovni. Práce musí být předložena v kvalitní grafické úpravě ve formátu A4.

10. Odevzdání práce
V souladu se Studijním a zkušebním řádem MU musí být práce odevzdána v elektronické
podobě ve formátu PDF do Archivu závěrečné práce nejpozději v den stanovený
harmonogramem akademického roku. Předseda komise pro SZZ může vyžadovat i odevzdání
jednoho výtisku práce v termínu, který sám určí, ne však dříve než ve výše uvedený den.
Informace o termínu odevzdání výtisku práce musí být studentovi sdělena nejméně tři pracovní
dny před předsedou určeným termínem odevzdání výtisku. Na způsob vazby výtisku nejsou stanoveny žádné požadavky.

Možné zpracování je uvedeno ve vzorových šablonách, které jsou k dispozici na webu
Fakulty.

 

Závěrečné práce v cizím jazyce

V případě, že v zadání závěrečné práce není explicitně uvedena možnost jejího vypracování v cizím jazyce (např. slovensky), může student o tuto možnost požádat. Žádost se podává prostřednictvím Úřadovny v IS MU. Informaci, jak postupovat při podávání žádosti, naleznete zde. Žádosti bude vyhověno, pokud bude doporučena vedoucím práce a jeho nadřízeným ředitelem ústavu.

O vypracování závěrečné práce v angličtině není třeba žádat, ale je nutné mít tento jazyk práce uvedený v zadání závěrečné práce.

V závěrečných pracích v cizím jazyce musí být název práce uveden v českém jazyce, taktéž popis na deskách práce se uvádí v českém jazyce. Popis (cíl) práce je možné uvést slovensky/anglicky. Poděkování a prohlášení může být uvedeno v angličtině.

Práce ve slovenském jazyce budou mít bibliografický záznam a abstrakt práce v českém, slovenském a anglickém jazyce (v tomto pořadí), ostatní povinné části se řídí Opatřením děkana 3/2019.

Více informací včetně návodu k podání žádosti je uvedeno na stránkách fakulty.

Skrytí závěrečné práce

Žádost o skrytí závěrečné práce podává student v úřadovně přes agendu Žádost o skrytí závěrečné práce. Student v žádosti uvede, které části (kapitoly) mají být skryty a jaké jsou důvody pro jejich skrytí. Nepublikovaná data nejsou dostatečným důvodem pro skrytí. Skrytí je dle zákona možné pouze po dobu trvání překážky pro zveřejnění, nejdéle však na dobu 3 let. Uveďte nezbytnou dobu pro odložení zveřejnění části závěrečné práce, ne však déle než na dobu 3 let. Více informací včetně návodu k podání žádosti je uvedeno na stránkách fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info