Bakalářské a magisterské studium

Ročníkoví učitelé

Chemie
ročník 2023/24: Mgr. Lucie Šimoníková

Chemie se zaměřením na vzdělávání
ročník 2023/24: Mgr. Patrik Pospíšil
ročník 2022/23: Mgr. Hugo Semrád, Ph.D.

Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování
ročník 2023/24: Ing. Mgr. Bc. Radka Kopecká, Ph.D.

Garanti studijních programů

Chemie (Bc): doc. Mgr. Petr Táborský, Ph.D.
Chemie (Mgr): prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.
Chemie se zaměřením na vzdělávání (Bc) a Učitelství chemie pro střední školy (Mgr): doc. Mgr. Jana Pavlů, Ph.D.
Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování (Bc, Mgr): doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D.

Informace k průběhu studia
Bc: C5000 Samostatné projekty

C5000 Samostatný projekt je vhodný způsob pro seznámení se s tematikou, které byste se rádi věnovali v rámci bakalářské práce. Průběžně aktualizovaná nabídka témat je k dispozici v IS v balících Samostatné projekty z chemie, Samostatné projekty z chemie konzervování-restaurování a Samostatné projekty z biofyzikální chemie. Předměty C5000 nelze zapsat současně s předměty Bakalářská práce či Diplomová práce I – IV, lze ho však zapsat opakovaně.

Před vlastním zápisem předmětu C5000 se dohodněte se školitelem, který vypsal dané téma. V období vyhrazeném pro zápis předmětů požádejte prostřednictvím IS o výjimku (souhlas se zápisem) a do Vaší žádosti uveďte, se kterým školitelem jste dohodnuti na zpracování projektu. Podmínkou pro udělení zápočtu je zveřejnění výsledků projektu formou elektronické publikace, např. www stránky, prezentace na semináři či na konferenci nebo výzkumné zprávy apod. Konkrétní detaily Vám sdělí školitel.

Mgr: C6960 Odborná praxe

C6960 Odborná praxe je povinná pro studenty navazujícího magisterského studia programu Chemie.

Student absolvuje v rámci studia odbornou praxi na jím zvoleném pracovišti. Účelem praxe je seznámení s provozem chemického pracoviště výzkumného charakteru mimo Masarykovu univerzitu nebo výrobního provozu či laboratoře. Může se jednat také o pracoviště Akademie věd, nesmí jít o vysokou školu. Tato praxe trvá 3 týdny (15 pracovních dnů, vcelku nebo rozdělen na několik částí) a student se během ní seznamuje s fungováním podniku a s možnostmi svého uplatnění v praxi.

Pro udělení zápočtu je potřeba odevzdat Potvrzení o praxi (uloženo v studijních materiálech), vypracované a podepsané organizací, kde byla praxe absolvována - odevzdání Mgr. Pavle Foltynové, Ph.D., (C14/208). Potvrzení je nutné odevzdat nejpozději do konce prvního týdne nadcházejícího semestru. Zápočet za absolvování uděluje Mgr. Pavla Foltynová, Ph.D.

Pokud podnik vyžaduje Smlouvu o zajištění odborné praxe, lze ji také nalézt v studijních materiálech. Před vyplňování této smlouvy kontaktujte paní sekretářku Barboru Kotoulovou (A8-3. patro), která Vám podá potřebné informace. Pokud se student během magisterského studia zúčastní pobytu na univerzitě v zahraničí (mimo Slovenska), který trvá více než dva měsíce, lze tento pobyt uznat jako odbornou praxi.

Na studentské praxe se nevztahuje pojištění univerzity. Studentům tedy doporučujeme, aby si sjednali pojištění odpovědnosti.

Praxi si student zajišťuje sám. Pokud potřebuje student pomoci se zajištěním praxe, nechť kontaktuje dr. Foltynovou.

Mgr: Stipendia z projektů Specifického výzkumu
 • A - stipendia na podporu publikační činnosti studentů DSP a magisterských oborů
  (do 30. 9.)
 • B - stipendia na podporu aktivní účasti studentů DSP a magisterských oborů na konferenci
  (do 1. 3.)
 • C - stipendia na podporu jiného typu mobility studentů DSP a magisterských oborů
  (do 1. 3.)

Pravidla pro udělení stipendia

Pokyny pro školitele Formulář žádosti o stipendia SV

Harmonogram akademického roku
Období podzim 2023 jaro 2024
Zveřejnění rozvrhu 2. 9. 2023 31. 1. 2024
Začátek registrace předmětů 1. 6. 2023 13. 11. 2023
Konec registrace předmětů 31. 7. 2023 31. 12. 2023
Začátek zápisu předmětů 3. 9. 2023 1. 2. 2024
Konec zápisu předmětů 17. 9. 2023 18. 2. 2024
Začátek změn v zápisu předmětů 4. 9. 2023 2. 2. 2024
Začátek výuky 18. 9. 2023 19. 2. 2024
Konec změn v zápisu předmětů 1. 10. 2023 3. 3. 2024
Konec výuky 22. 12. 2023 27. 5. 2024
Začátek zkouškového období 2. 1. 2024 28. 5. 2024
Konec zkouškového období 16. 2. 2024 8. 7. 2024
Začátek prodlouženého zkouškového období není není
Konec prodlouženého zkouškového období není není
Bc SZZ Začátek podávání přihlášek není není
Konec podávání přihlášek 3. 1. 2024 31. 5. 2024
Začátek státnicového období 5. 2. 2024 3. 6. 2024
Konec státnicového období 16. 2. 2024 28. 6. 2024
NMgr SZZ Začátek podávání přihlášek není není
Konec podávání přihlášek 3. 1. 2024 31. 5. 2024
Začátek státnicového období 5. 2. 2024 3. 6. 2024
Konec státnicového období 16. 2. 2024 28. 6. 2024
Mgr SZZ Začátek podávání přihlášek není není
Konec podávání přihlášek není není
Začátek státnicového období není není
Konec státnicového období není není
SRZ Začátek podávání přihlášek 1. 9. 2023 není
Konec podávání přihlášek 30. 9. 2023 není
Začátek státnicového období 1. 11. 2023 není
Konec státnicového období 16. 2. 2024 není
Studijní materiály ke stažení

Kniha prof. Ing. Milana Kratochvíla, CSc. s názvem Excerpta z teoretické chemie

Informace k závěru studia

Harmonogram státních závěrečných zkoušek – červen 2023

Postup při zadávání témat závěrečných prací

Každý školitel průběžně aktualizuje nabídku témat závěrečných prací v příslušných balících na adrese https://is.muni.cz/auth/rozpis/. Tato agenda slouží studentům jako přehled témat, která jsou pro příslušný program či specializaci k dispozici. Pokud student zvolí některé z témat, je třeba toto téma oficiálně zadat nejpozději k 1. únoru (diplomové práce, na počátku 2.semestru studia), resp. 1. březnu (bakalářské práce). Pro tento účel je třeba potvrdit zadání práce - školitel i student musí odsouhlasit příslušnou položku přímo u vypsaného tématu. Po potvrzení ze strany pedagogického zástupce bude moci studijní referentka založit archiv závěrečné práce a zadání v PDF bude moci student vytisknout (pro vložení do závěrečné práce).

Informace pro školitele závěrečných prací

Student odevzdává závěrečnou práci pouze elektronicky do Archivu závěrečné práce poté, co získal zápočet za předmět Bakalářská práce (C6013) nebo Diplomová práce IV (CA001, resp. CA400). Školitel zajistí zpřístupnění elektronické verze určenému oponentovi práce. Předseda komise může požadovat dodání vytištěné verze práce k obhajobě.

V Archivu závěrečné práce (vstup nejlépe prostřednictvím agendy Školitel v IS) školitel provede kontrolu závěrečné práce a odsouhlasí, že se nejedná o plagiát. Nejpozději pět pracovních dnů před obhajobou závěrečné práce vloží školitel do Archivu závěrečné práce svůj posudek, případně též posudek oponenta, nemá-li oponent přístup do ISu. Pro posudky bakalářských prací je vhodné využít připravené formuláře přímo v ISu, případně v níže uvedených souborech.

Pokyny k vypracování závěrečné práce

Pokyny pro vypracování závěrečných prací se jsou dány Opatřením děkana Přírodovědecké fakulty č. 3/2019.

Součástí závěrečné práce je kopie oficiálního platného zadání práce bez vlastnoručních podpisů. Do elektronické verze se vloží platná oskenovaná kopie tohoto zadání taktéž bez vlastnoručních podpisů.

V souladu se Studijním a zkušebním řádem MU musí být práce odevzdána v elektronické podobě ve formátu PDF do Archivu závěrečné práce nejpozději v den stanovený harmonogramem akademického roku. Předseda komise pro SZZ může vyžadovat i odevzdání jednoho výtisku práce v termínu, který sám určí, ne však dříve než ve výše uvedený den. Informace o termínu odevzdání výtisku práce musí být studentovi sdělena nejméně tři pracovní dny před předsedou určeným termínem odevzdání výtisku.

Na způsob vazby výtisku nejsou stanoveny žádné požadavky.

Závěrečná práce musí splňovat obsahovat povinné části v uvedeném pořadí:

1.Titulní list
Jedná se o první stránku bez viditelného číslování. Číslování se neuvádí ani na následujících povinných částech (ale do číslování se zahrnují). První viditelně číslovaná stránka je až v části text práce, tj. až za anglickým abstraktem.
Na této stránce je uvedeno:
- text „Masarykova univerzita“,
- text „Přírodovědecká fakulta“,
- název práce,
- typ práce, tj. text „Bakalářská práce“ nebo „Diplomová práce“ nebo „Rigorózní práce“,
- plné jméno autora/autorky bez titulů,
- jméno vedoucího práce včetně titulů (pouze u bakalářské a diplomové práce)
- název ústavu
- text „Brno“ a rok odevzdání práce.

2. Bibliografický záznam
Jedná se o „tabulku“, která je nadepsána titulkem „Bibliografický záznam“.
Na levé straně je uvedeno:
- text „Autor“ nebo „Autorka“,
- text „Název práce“,
- text „Studijní program“,
- text „Studijní obor/Studijní plán“,
- text „Vedoucí práce“,
- text „Akademický rok“,
- text „Počet stran“,
- text „Klíčová slova“.
V pravé části této tabulky jsou uvedeny konkrétní údaje vztažené k autorovi/autorce
práce. Navíc u položky „Autor“/„Autorka“ je uveden i text „Přírodovědecká fakulta,
Masarykova univerzita“ a název ústavu. Klíčová slova by se měla shodovat s klíčovými
slovy, která jsou uvedena v „Archivu závěrečné práce“ v Informačním systému MU (dále
jen „Archiv“). Klíčová slova jsou uvedena v rozsahu alespoň 20 znaků.

3. Bibliografický záznam (anglicky)
Jedná se o „tabulku“, která je nadepsána titulkem „Bibliographic Entry“.
Na levé straně je uvedeno:
- text „Author“,
- text „Title of Thesis“,
- text „Degree Programme“,
- text „Field of Study“/ „Study Plan“,
- text „Supervisor“,
- text „Academic Year“,
- text „Number of Pages“,
- text „Keywords“.
v pravé části této „tabulky“ jsou v anglickém jazyce uvedeny konkrétní údaje vztažené
k autorovi/autorce práce. Navíc u položky „Author“ je uveden i text „Faculty of Science,
Masaryk University“ a název ústavu. Klíčová slova by se měla shodovat s klíčovými slovy,
která jsou uvedena v Archivu. Klíčová slova jsou uvedena v rozsahu alespoň 20 znaků.
Jedná se o anglickou verzi Bibliografického záznamu

4. Abstrakt (česky)
Na této stránce je uveden český abstrakt práce, který odpovídá abstraktu práce
uvedenému v Archivu. Text je nadepsán titulkem „Abstrakt“. Samotný abstrakt obsahuje minimálně 100 znaků a maximálně 2000 znaků (počítáno bez mezer).

5. Abstrakt (anglicky)
Na této stránce je uveden anglický abstrakt práce, který odpovídá anglickému abstraktu
práce uvedenému v Archivu. Text je nadepsána titulkem „Abstract“. Samotný abstrakt obsahuje minimálně 100 znaků a maximálně 2000 znaků (počítáno
bez mezer). Pokud to lze, měly by být oba abstrakty uvedeny na jedné stránce. V opačném případě
bude každý abstrakt na samostatné stránce. 

6. Zadání práce
Na toto místo se vloží kopie oficiálního platného zadání práce bez vlastnoručních podpisů. Týká
se pouze bakalářské nebo diplomové práce. Do elektronické verze se vloží platná oskenovaná kopie tohoto zadání taktéž bez vlastnoručních podpisů.

7. Poděkování
Zde je možné uvést poděkování. Tato část není povinná.

8. Prohlášení
Zde je uvedeno prohlášení autora/autorky o použití pouze citovaných pramenů, které je
doplněno datem a podpisem autora/autorky práce. Text je nadepsán titulkem „Prohlášení“.Následující obsah prohlášení je závazný a nelze jej měnit.
Text prohlášení pro bakalářskou/diplomovou práci:
Prohlašuji, že jsem svoji bakalářskou/diplomovou práci vypracoval/vypracovala
samostatně pod vedením vedoucího práce s využitím informačních zdrojů, které jsou v
práci citovány.
Text prohlášení pro rigorózní práci:
Prohlašuji, že jsem svoji rigorózní práci vypracoval/vypracovala samostatně s využitím
informačních zdrojů, které jsou v práci citovány.

9. Text práce
Následuje samotný text práce, který začíná obsahem. Jedná se o první viditelně číslovanou
stránku. Práce musí být po formální, gramatické a slohové stránce na dobré úrovni. Práce musí být předložena v kvalitní grafické úpravě ve formátu A4.

10. Odevzdání práce
V souladu se Studijním a zkušebním řádem MU musí být práce odevzdána v elektronické
podobě ve formátu PDF do Archivu závěrečné práce nejpozději v den stanovený
harmonogramem akademického roku. Předseda komise pro SZZ může vyžadovat i odevzdání
jednoho výtisku práce v termínu, který sám určí, ne však dříve než ve výše uvedený den.
Informace o termínu odevzdání výtisku práce musí být studentovi sdělena nejméně tři pracovní
dny před předsedou určeným termínem odevzdání výtisku. Na způsob vazby výtisku nejsou stanoveny žádné požadavky.

Možné zpracování je uvedeno ve vzorových šablonách, které jsou k dispozici na webu
Fakulty.

 

Závěrečné práce v cizím jazyce

V případě, že v zadání závěrečné práce není explicitně uvedena možnost jejího vypracování v cizím jazyce (např. slovensky), může student o tuto možnost požádat. Žádost se podává prostřednictvím Úřadovny v IS MU. Informaci, jak postupovat při podávání žádosti, naleznete zde. Žádosti bude vyhověno, pokud bude doporučena vedoucím práce a jeho nadřízeným ředitelem ústavu.

O vypracování závěrečné práce v angličtině není třeba žádat, ale je nutné mít tento jazyk práce uvedený v zadání závěrečné práce.

V závěrečných pracích v cizím jazyce musí být název práce uveden v českém jazyce, taktéž popis na deskách práce se uvádí v českém jazyce. Popis (cíl) práce je možné uvést slovensky/anglicky. Poděkování a prohlášení může být uvedeno v angličtině.

Práce ve slovenském jazyce budou mít bibliografický záznam a abstrakt práce v českém, slovenském a anglickém jazyce (v tomto pořadí), ostatní povinné části se řídí Opatřením děkana 3/2019.

Více informací včetně návodu k podání žádosti je uvedeno na stránkách fakulty.

Skrytí závěrečné práce

Žádost o skrytí závěrečné práce podává student v úřadovně přes agendu Žádost o skrytí závěrečné práce. Student v žádosti uvede, které části (kapitoly) mají být skryty a jaké jsou důvody pro jejich skrytí. Nepublikovaná data nejsou dostatečným důvodem pro skrytí. Skrytí je dle zákona možné pouze po dobu trvání překážky pro zveřejnění, nejdéle však na dobu 3 let. Uveďte nezbytnou dobu pro odložení zveřejnění části závěrečné práce, ne však déle než na dobu 3 let. Více informací včetně návodu k podání žádosti je uvedeno na stránkách fakulty.

Doktorské studium

Chemie

garant doktorského studijního programu Chemie: prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.

Informace k průběhu studia
Stipendia

Stipendium na podporu studia v doktorském studijním programu dle § 91 odst. 4 písm. c) zákona lze přiznat studentovi v prezenční formě studia v doktorském studijním programu po standardní dobu studia. (viz Stipendijní řád Masarykovy univerzity).

Výši stipendia na podporu studia v doktorském studijním programu stanovuje opatření rektora vždy na aktuální kalendářní rok.

Minimální výše stipendia na podporu studia v doktorském studijním programu od 1. září 2023 činí 15 000 Kč.

Částka je začátkem každého měsíce zasílána bezhotovostním převodem na účet studentů vložený v ISu.

Studenti mohou být odměněni i dalším stipendiem např. za významný výsledek výzkumné nebo vývojové činnosti, za vynikající disertační práci či publikaci, za významnou reprezentaci fakulty. Tato stipendia jsou navrhována školitelem, ředitelem výzkumného ústavu nebo děkanem fakulty.

Rozhodnutí o přiznání stipendia jsou studentům doručována elektronicky prostřednictvím Úřadovny Informačního systému Masarykovy univerzity.

Stipendium může být vyplaceno až po okamžiku nabytí právní moci rozhodnutí. Podle vysokoškolského zákona má student právo požádat o přezkoumání rozhodnutí o vydání stipendia a to do 30 dnů od jeho doručení. Rozhodnutí nabývá právní moci až po uplynutí této lhůty. Student tedy může celý proces výplaty stipendia urychlit svým prohlášením, že se vzdává práva na přezkoumání rozhodnutí. Toto prohlášení je součástí spisu.

Stipendia z projektů Specifického výzkumu
 • A - stipendia na podporu publikační činnosti studentů DSP a magisterských oborů
  (do 30. 9.)
 • B - stipendia na podporu aktivní účasti studentů DSP a magisterských oborů na konferenci
  (do 1. 3.)
 • C - stipendia na podporu jiného typu mobility studentů DSP a magisterských oborů
  (do 1. 3.)

Pravidla pro udělení stipendia

Pokyny pro školitele Formulář žádosti o stipendia SV

Kontrolní etapy a milníky v ISP

Milník 1 – konec 1. semestru

 • Vytvoření detailního ISP (připraví student spolu se školitelem)
 • ISP schválí Oborová rada programu Chemie do konce 1. semestru

Milník 2 – konec 4. semestru studia

 • absolvuje všechny předměty dle ISP a získá 4 zk a 4 z
 • Oborový seminář (každý semestr) ‐ přednáší v angličtině
 • seminář doktorského studijního programu Chemie (XD107) (každý semestr)
 • v každém podzimním semestru Zacházení s chemickými látkami (C7777)
 • prokáže splnění povinností jazykové kompetence v odborné angličtině buď ukončením dvou příslušných semestrálních předmětů nebo napsáním cizojazyčné publikace pro časopis nebo sborník a zápočtu za přednesení cizojazyčné přednášky na kvalifikovaném odborném fóru (XD106)
 • splní povinnosti (150 h) pedagogické získáním zápočtů za předmět Pomoc při výuce (XD102)
 • splní další doplňkové povinnosti (dle ISP)
 • připraví teze dizertační práce ‐ teze jsou v rozsahu asi 10‐20 stran čistého anglického textu, plus obrázky a schémata, který obsahuje úvod do studované problematiky, základní literární rešerši a popis současného stavu znalostí, stručný popis provedené práce, výsledky, diskusi a plány dalšího výzkumu
 • předloží teze spolu sžádostí o vykonání SDZ
 • SDZ vykoná vprůběhu 5. ‐ 6. semestru studia

Milník 3 – konec standardní doby studia (konec 8. semestru)

 • připraví dizertační práci k obhajobě ‐ Příprava disertační práce (XD100)
 • splní podmínky publikační činnosti publikováním výsledků v odborné literatuře
 • absolvuje semináře a získá zápočty za Oborový seminář (CDn01, kde n = 1 až k, přičemž k je počet skutečně absolvovaných semestrů studia DSP, maximálně však n = 8), na němž je účast povinná po skutečnou dobu studia, seminář není povinný pro studenty kombinovaného studia
 • absolvuje a získá zápočty za Seminář DSP Chemie (XD107), na němž je účast povinná po skutečnou dobu studia. Předmět je realizován studentskou konferencí na konci každého semestru. Student během doby studia prezentuje dva postery a v semestru před obhajobou své disertační práce vystoupí na konferenci s přednáškou obsahující výsledky jeho disertační práce. Seminář je povinný pro studenty kombinovaného studia během standardní doby studia (první 4 roky), přednáška před obhajobou je povinná pro obě formy studia (prezenční i kombinovanou).
 • v každém podzimním semestru Zacházení s chemickými látkami (C7777)
 • prezentace na zahraniční konferenci ‐ Odborná přednáška v cizím jazyce (XD106)
 • prokáže splnění mezinárodní spolupráce XD110
 • předloží žádost o obhajobu dizertační práce
Publikační činnost

Podmínkou pro úspěšné ukončení doktorského studia je publikování výsledků v odborné literatuře. Dosažené výsledky musí být publikovány nebo alespoň přijaty k tisku do renomovaného odborného časopisu. Doktorand v disertační práci jasně vymezí svůj věcný podíl na každé publikaci.

Přístup k obhajobě je podmíněn dosažením následujících kritérií:

1. Doktorand je autorem 2 publikací v periodiku, jenž spadá do kvartilů Q1 nebo Q2 v daném oboru podle Web of Science. Pokud je časopis zařazen do více oborů, počítá se nejlepší umístění. Doktorand je prvním autorem alespoň jedné z těchto publikací. (Spolu)autorství podané nebo udělené mezinárodní patentové přihlášky může být považováno za autorství jedné z těchto publikací, avšak pouze na základě výslovného schválení Oborovou radou.

Nebo

2. Doktorand je prvním autorem jedné publikace v prvním decilu periodik příslušného oboru podle Web of Science, s výjimkou přehledových článků (tato alternativa je možná pouze na základě výslovného schválení Oborovou radou).

Prezentace výsledků

Nejméně jednou v průběhu studia musí student prezentovat své výsledky formou přednášky na mezinárodním semináři či konferenci v angličtině.

Mezinárodní konference se může konat v ČR, ale jednacím jazykem musí být angličtina.

Kontrolováno plněním předmětu Odborná přednáška v cizím jazyce (XD106). Zápočty uděluje školitel nebo hodnotitel předem stanovený Oborovou radou, splnění XD106 na konci studia kontroluje Oddělení VaV dle IS.MUNI.

Teoretická odborná příprava

Student absolvuje předměty vybrané z nabídky Studijních katalogů PřF MU, Studijních katalogů MU nebo jiné vysoké školy. Volba předmětů do ISP ‐ dle zjištěných neznalostí, požadavků specializace, a témat SDZ. Lze upřesňovat pro každý semestr.

V každém podzimním semestru student absolvuje předmět Zacházení s chemickými látkami (C7777) - kontroluje Oddělení VaV dle IS.MUNI

Student absolvuje do konce 4. semestru minimálně 8 předmětů :

 • 4 předměty jsou zakončeny zkouškou
 • 4 předměty jsou zakončeny kolokviem nebo zápočtem

Preferenčně předměty vyučované v angličtině. Splnění 4+4 kontroluje Oddělení VaV dle IS.MUNI na konci 4. semestru Získané předměty v zahraničí uznává OR.

Studentská konference XD107

Výsledky studentské konference XD107

Seminář XD107 je realizován formou jednodenní studentské konference a účast je povinná pro všechny studenty doktorského studia. Student během doby studia prezentuje 2 postery a 1 přednášku v semestru před obhajobou dizertační práce ‐ shrnutí nejdůležitější výsledky dizertační práce.

Seminář je povinný pro studenty kombinovaného studia během standardní doby studia (první 4 roky), přednáška před obhajobou je povinná pro obě formy studia (prezenční i kombinovanou).

Jeho cílem je:

1) Vytvořit prostředí pro prezentace výsledků vědecké práce studentů DSP před širší odbornou veřejností než představuje komunita studentů DSP téhož oboru v rámci tzv. oborových seminářů.

2) Prezentovat částečné výsledky disertační práce formou posterů.

3) Prezentovat celkové výsledky disertační práce formou přednášky. Tato možnost je určena zejména studentům, kteří již svoji práci dokončili a připravují se k obhajobě doktorské disertace.

4) Vytvořit příležitost pro seznámení studentů DSP s výzkumem prováděným na zahraničních i domácích univerzitách formou přednášek hostů.

Tato úloha semináře XD107 se nepřekrývá s funkcí oborového semináře, na němž hosté přednášejí specializované komunitě oboru. Koncepce přednášky na XD 107 proto reflektuje skutečnost, že je určena širší odborné veřejnosti.

Podkladem pro aktivní účast na konferenci je:

1) Informace školitele, předsedy oborové komise nebo žádost studenta DSPo zařazení posteru nebo přednášky do programu konference.

2) Požadavek na uspořádání přednášky významného hostujícího vědce.

Stáž v zahraničí a mezinárodní spolupráce

Dle nařízení vlády mají studenti povinnost absolvovat zahraniční stáž minimálně v rozsahu jednoho měsíce nebo účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo jiná forma přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci.

Doporučení Oborové rady Chemie je minimálně jeden semestr ve formě předmětu Zahraniční pracovní pobyt (XD110). Student získá alespoň 1x za studium zápočet za XD110. Kreditová výše je variabilní a je primárně dána délkou stáže – kredity a zápočty uděluje Oddělení VaV. Za jiné formy mezinárodní spolupráce než stáž (společná publikace se zahraničním pracovištěm, prezentace výsledků, práce v mezinárodní skupině), uděluje studentovi zápočet za splnění XD110 předseda Oborové rady.

Pedagogické kompetence

Zátěž studentů touto povinností je 150 hodin v průběhu celého studia (12 kreditů). Jedná se o kontaktní výuku v seminářích, labor. cvičeních, vedení bakalářských prací, pomoc magisterským studentům

Rozvoj přenositelných schopností

Rozvoj přenositelných schopností

 • podáváním vlastních projektových žádostí
 • volitelné kurzy na téma ochrany duševního vlastnictví, autorských práv a patentové problematiky
 • proces podávání a revize článků a práce se submission e‐systémy
 • zaneseno v ISP
Harmonogram akademického roku
Období podzim 2023 jaro 2024
Zveřejnění rozvrhu 2. 9. 2023 31. 1. 2024
Začátek registrace předmětů 1. 6. 2023 13. 11. 2023
Konec registrace předmětů 31. 7. 2023 31. 12. 2023
Začátek zápisu předmětů 3. 9. 2023 1. 2. 2024
Konec zápisu předmětů 17. 9. 2023 18. 2. 2024
Začátek změn v zápisu předmětů 4. 9. 2023 2. 2. 2024
Začátek výuky 18. 9. 2023 19. 2. 2024
Konec změn v zápisu předmětů 1. 10. 2023 3. 3. 2024
Konec výuky 22. 12. 2023 27. 5. 2024
Začátek zkouškového období 2. 1. 2024 28. 5. 2024
Konec zkouškového období 16. 2. 2024 8. 7. 2024
Začátek prodlouženého zkouškového období není není
Konec prodlouženého zkouškového období není není
Bc SZZ Začátek podávání přihlášek není není
Konec podávání přihlášek 3. 1. 2024 31. 5. 2024
Začátek státnicového období 5. 2. 2024 3. 6. 2024
Konec státnicového období 16. 2. 2024 28. 6. 2024
NMgr SZZ Začátek podávání přihlášek není není
Konec podávání přihlášek 3. 1. 2024 31. 5. 2024
Začátek státnicového období 5. 2. 2024 3. 6. 2024
Konec státnicového období 16. 2. 2024 28. 6. 2024
Mgr SZZ Začátek podávání přihlášek není není
Konec podávání přihlášek není není
Začátek státnicového období není není
Konec státnicového období není není
SRZ Začátek podávání přihlášek 1. 9. 2023 není
Konec podávání přihlášek 30. 9. 2023 není
Začátek státnicového období 1. 11. 2023 není
Konec státnicového období 16. 2. 2024 není
Informace k závěru studia
Pokyny k vypracování závěrečné práce

Disertační práce obsahuje :

 • souhrn dosavadních literárních poznatků v dané vědní oblasti
 • významné podněty pro vlastní práci
 • experimentální část popisující podrobně experimenty
 • výsledky vlastní práce, které ji podrobně popisují, dokumentují a diskutují v kontextu současných poznatků vědy
 • shrnutí výsledků a závěry
 • český a anglický abstrakt
 • seznam literatury
 • seznam zkratek v disertaci používaných

Pokyny pro vypracování závěrečných prací se jsou dány Opatřením děkana Přírodovědecké fakulty č. 3/2019.

Závěrečná práce musí splňovat obsahovat povinné části v uvedeném pořadí:

1.Titulní list
Jedná se o první stránku bez viditelného číslování. Číslování se neuvádí ani na následujících povinných částech (ale do číslování se zahrnují). První viditelně číslovaná stránka je až v části text práce, tj. až za anglickým abstraktem.
Na této stránce je uvedeno:
- text „Masarykova univerzita“,
- text „Přírodovědecká fakulta“,
- název práce,
- typ práce, tj. text „Bakalářská práce“ nebo „Diplomová práce“ nebo „Rigorózní práce“,
- plné jméno autora/autorky bez titulů,
- jméno vedoucího práce včetně titulů (pouze u bakalářské a diplomové práce)
- název ústavu
- text „Brno“ a rok odevzdání práce.

2. Bibliografický záznam
Jedná se o „tabulku“, která je nadepsána titulkem „Bibliografický záznam“.
Na levé straně je uvedeno:
- text „Autor“ nebo „Autorka“,
- text „Název práce“,
- text „Studijní program“,
- text „Studijní obor/Studijní plán“,
- text „Vedoucí práce“,
- text „Akademický rok“,
- text „Počet stran“,
- text „Klíčová slova“.
V pravé části této tabulky jsou uvedeny konkrétní údaje vztažené k autorovi/autorce
práce. Navíc u položky „Autor“/„Autorka“ je uveden i text „Přírodovědecká fakulta,
Masarykova univerzita“ a název ústavu. Klíčová slova by se měla shodovat s klíčovými
slovy, která jsou uvedena v „Archivu závěrečné práce“ v Informačním systému MU (dále
jen „Archiv“). Klíčová slova jsou uvedena v rozsahu alespoň 20 znaků.

3. Bibliografický záznam (anglicky)
Jedná se o „tabulku“, která je nadepsána titulkem „Bibliographic Entry“.
Na levé straně je uvedeno:
- text „Author“,
- text „Title of Thesis“,
- text „Degree Programme“,
- text „Field of Study“/ „Study Plan“,
- text „Supervisor“,
- text „Academic Year“,
- text „Number of Pages“,
- text „Keywords“.
v pravé části této „tabulky“ jsou v anglickém jazyce uvedeny konkrétní údaje vztažené
k autorovi/autorce práce. Navíc u položky „Author“ je uveden i text „Faculty of Science,
Masaryk University“ a název ústavu. Klíčová slova by se měla shodovat s klíčovými slovy,
která jsou uvedena v Archivu. Klíčová slova jsou uvedena v rozsahu alespoň 20 znaků.
Jedná se o anglickou verzi Bibliografického záznamu

4. Abstrakt (česky)
Na této stránce je uveden český abstrakt práce, který odpovídá abstraktu práce
uvedenému v Archivu. Text je nadepsán titulkem „Abstrakt“. Samotný abstrakt obsahuje minimálně 100 znaků a maximálně 2000 znaků (počítáno bez mezer).

5. Abstrakt (anglicky)
Na této stránce je uveden anglický abstrakt práce, který odpovídá anglickému abstraktu
práce uvedenému v Archivu. Text je nadepsána titulkem „Abstract“. Samotný abstrakt obsahuje minimálně 100 znaků a maximálně 2000 znaků (počítáno
bez mezer). Pokud to lze, měly by být oba abstrakty uvedeny na jedné stránce. V opačném případě
bude každý abstrakt na samostatné stránce. 

6. Zadání práce
Na toto místo se vloží kopie oficiálního platného zadání práce bez vlastnoručních podpisů. Týká
se pouze bakalářské nebo diplomové práce. Do elektronické verze se vloží platná oskenovaná kopie tohoto zadání taktéž bez vlastnoručních podpisů.

7. Poděkování
Zde je možné uvést poděkování. Tato část není povinná.

8. Prohlášení
Zde je uvedeno prohlášení autora/autorky o použití pouze citovaných pramenů, které je
doplněno datem a podpisem autora/autorky práce. Text je nadepsán titulkem „Prohlášení“.Následující obsah prohlášení je závazný a nelze jej měnit.
Text prohlášení pro bakalářskou/diplomovou práci:
Prohlašuji, že jsem svoji bakalářskou/diplomovou práci vypracoval/vypracovala
samostatně pod vedením vedoucího práce s využitím informačních zdrojů, které jsou v
práci citovány.
Text prohlášení pro rigorózní práci:
Prohlašuji, že jsem svoji rigorózní práci vypracoval/vypracovala samostatně s využitím
informačních zdrojů, které jsou v práci citovány.

9. Text práce
Následuje samotný text práce, který začíná obsahem. Jedná se o první viditelně číslovanou
stránku. Práce musí být po formální, gramatické a slohové stránce na dobré úrovni. Práce musí být předložena v kvalitní grafické úpravě ve formátu A4.

10. Odevzdání práce
V souladu se Studijním a zkušebním řádem MU musí být práce odevzdána v elektronické
podobě ve formátu PDF do Archivu závěrečné práce nejpozději v den stanovený
harmonogramem akademického roku. Předseda komise pro SZZ může vyžadovat i odevzdání
jednoho výtisku práce v termínu, který sám určí, ne však dříve než ve výše uvedený den.
Informace o termínu odevzdání výtisku práce musí být studentovi sdělena nejméně tři pracovní
dny před předsedou určeným termínem odevzdání výtisku. Na způsob vazby výtisku nejsou stanoveny žádné požadavky.

Možné zpracování je uvedeno ve vzorových šablonách, které jsou k dispozici na webu
Fakulty.

 

Forma a jazyk disertační práce

Upřednostňovanou formou dizertace v programu Chemie je souhrnný elaborát. Možnou formou je komentovaný soubor publikovaných vědeckých prací.

Dizertaci je možné psát v českém nebo anglickém jazyce. Pokud je dizertace anglicky, obhajoba a posudky by měly být v angličtině.

Skrytí závěrečné práce

Student může požádat o skrytí závěrečné práce prostřednictvím úřadovny přes agendu Žádost o skrytí závěrečné práce.

Student v žádosti uvede, které části (kapitoly) mají být skryty a jaké jsou důvody pro jejich skrytí. Nepublikovaná data nejsou dostatečným důvodem pro skrytí. Skrytí je dle zákona možné pouze po dobu trvání překážky pro zveřejnění, nejdéle však na dobu 3 let. Uveďte nezbytnou dobu pro odložení zveřejnění části závěrečné práce, ne však déle než na dobu 3 let.

Více informací včetně návodu k podání žádosti je uvedeno na stránkách fakulty.

Teze disertační práce

Student předkládá 1 měsíc před SDZ Oborové radě Teze disertační práce.

Teze disertační práce jsou v rozsahu asi 10‐20 stran čistého anglického textu, plus obrázky a schémata, který obsahuje úvod do studované problematiky, základní literární rešerši a popis současného stavu znalostí, stručný popis provedené práce, výsledky (dosavadní publikace a prezentace), diskusi a plány dalšího výzkumu. Teze se použijí jako úvodní část budoucí disertační práce.

Templáty:

Teze disertační práce – templát CZ

Thesis of Dissertation – template EN

Státní doktorská zkouška

Student podává přihlášku ke SDZ na konci 4. semestru a předkládá (1 měsíc před SDZ) Oborové radě Teze disertační práce.

Oborová rada zorganizuje SDZ během 5.‐ 6. semestru.

Rámcové okruhy témat DSP Chemie ke státní doktorské zkoušce pro specializace:

Analytická chemie

 • Moderní trendy v analytické chemii
 • Molekulová a atomová spektrometrie
 • Separační metody
 • Elektroanalytické metody
 • Analytické metody použité v disertaci uchazeče

Anorganická chemie

 • Moderní trendy v anorganické chemii
 • Strukturní anorganická chemie a metody studia vlastností anorganických sloučenin
 • Koordinační chemie
 • Chemie pevné fáze a anorganických materiálů
 • Chemie organokovových sloučenin

Fyzikální chemie

 • Moderní trendy ve fyzikální chemii
 • Fyzikální chemie rovnovážných a nerovnovážných systémů
 • Teoretické a experimentální metody studia struktur atomů a molekul
 • Fyzikální chemie dynamických změn
 • Fyzikálně chemická podstata metod, které byly použity v disertační práci

Materiálová chemie

 • Moderní trendy v materiálové chemii
 • Struktura materiálů a metody studia vlastností materiálů
 • Zkoušky vlastností materiálů
 • Chemie a fázové transformace materiálů

Organická chemie

 • Experimentální a teoretické prostředky studia struktury a reakcí organických sloučenin
 • Syntéza organických sloučenin
 • Praktické využití organických sloučenin
 • Moderní trendy v organické chemii
Přihláška k obhajobě

Doktorand předkládá k přihlášce k obhajobě následující dokumenty:

1. Abstrakt práce v českém a anglickém jazyce

2. Životopis autora

3. Seznam publikační činnosti a konferenčních prezentací

Analytický geochemik

garant doktorského studijního programu Analytický geochemik: prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.

Informace k průběhu studia
Stipendia

Stipendium na podporu studia v doktorském studijním programu dle § 91 odst. 4 písm. c) zákona lze přiznat studentovi v prezenční formě studia v doktorském studijním programu po standardní dobu studia. (viz Stipendijní řád Masarykovy univerzity).

Výši stipendia na podporu studia v doktorském studijním programu stanovuje opatření rektora vždy na aktuální kalendářní rok. Minimální výše stipendia na podporu studia v doktorském studijním programu od 1. září 2023 činí 15 000 Kč.

Částka je začátkem každého měsíce zasílána bezhotovostním převodem na účet studentů vložený v ISu.

Studenti mohou být odměněni i dalším stipendiem např. za významný výsledek výzkumné nebo vývojové činnosti, za vynikající disertační práci či publikaci, za významnou reprezentaci fakulty. Tato stipendia jsou navrhována školitelem, ředitelem výzkumného ústavu nebo děkanem fakulty.

Rozhodnutí o přiznání stipendia jsou studentům doručována elektronicky prostřednictvím Úřadovny Informačního systému Masarykovy univerzity.

Stipendium může být vyplaceno až po okamžiku nabytí právní moci rozhodnutí. Podle vysokoškolského zákona má student právo požádat o přezkoumání rozhodnutí o vydání stipendia a to do 30 dnů od jeho doručení. Rozhodnutí nabývá právní moci až po uplynutí této lhůty. Student tedy může celý proces výplaty stipendia urychlit svým prohlášením, že se vzdává práva na přezkoumání rozhodnutí. Toto prohlášení je součástí spisu.

Stipendia z projektů Specifického výzkumu
 • A - stipendia na podporu publikační činnosti studentů DSP a magisterských oborů
  (do 30. 9.)
 • B - stipendia na podporu aktivní účasti studentů DSP a magisterských oborů na konferenci
  (do 1. 3.)
 • C - stipendia na podporu jiného typu mobility studentů DSP a magisterských oborů
  (do 1. 3.)

Pravidla pro udělení stipendia

Pokyny pro školitele Formulář žádosti o stipendia SV

Kontrolní etapy a milníky v ISP

Milník 1 – konec 1. semestru

 • student spolu se školitelem připraví detailní ISP, který schválí Oborová rada programu Analytický geochemik.

Milník 2 – konec 4. semestru

 • student absolvuje všechny předměty teoretické a praktické přípravy, což prokáže úspěšným zakončením 4 předmětů rozšiřujících teoretické vědomosti a prohlubujících znalosti širšího vědního oboru (ukončené zkouškou) a 4 předmětů prohlubujících specializované znalosti oboru (ukončené kolokviem nebo zápočtem)
 • student absolvuje Oborový seminář a seminář XD107 a získá potřebný počet zápočtů
 • v každém podzimním semestru absolvuje předmět Zacházení s chemickými látkami (C7777)
 • student prokáže splnění povinností jazykové kompetence v odborné angličtině
 • splní povinnosti spojené s pedagogickým rozvojem získáním zápočtů za předmět Pomoc při výuce (XD102)
 • student splní další doplňkové povinnosti dle ISP
 • student připraví teze dizertační práce
 • student předloží žádost o vykonání SDZ

Milník 3 – konec standardní doby studia (konec 8. semestru)

 • student předloží teze disertační práce nejpozději jeden měsíc před SDZ
 • student vykoná v 5. až 6. semestru SDZ
 • student připraví dizertační práci k obhajobě plněním předmětu Příprava disertační práce (XD100)
 • splní podmínky publikační činnosti publikováním výsledků v odborné literatuře
 • student absolvuje semináře a získá zápočty za Oborový seminář, na němž je účast povinná po skutečnou dobu studia, seminář není povinný pro studenty kombinovaného studia
 • student absolvuje a získá zápočty za Seminář DSP XD107, na němž je účast povinná po skutečnou dobu studia. Předmět je realizován studentskou konferencí na konci každého semestru. V případě zahraniční stáže je studentovi uznáno absolvování XD 107 na základě prezentace na semináři pracovního týmu v zahraničí. Student během doby studia prezentuje dva postery a v semestru před obhajobou své disertační práce vystoupí na konferenci s přednáškou obsahující výsledky jeho disertační práce. Seminář je povinný pro studenty kombinovaného studia během standardní doby studia (první 4 roky), přednáška před obhajobou je povinná pro obě formy studia (prezenční i kombinovanou)
 • v každém podzimním semestru absolvuje předmět Zacházení s chemickými látkami (C7777)
 • student prokáže splnění povinnosti prezentace na zahraniční konferenci získáním zápočtu za předmět Odborná přednáška v cizím jazyce (XD106)
 • student prokáže splnění mezinárodní spolupráce získáním zápočtu za předmět Zahraniční pracovní pobyt (XD110)
 • student předloží žádost o obhajobu dizertační práce
Publikační činnost

Podmínkou pro úspěšné ukončení doktorského studia je publikování výsledků v odborné literatuře. Dosažené výsledky musí být publikovány nebo alespoň přijaty k tisku do renomovaného odborného časopisu. Doktorand v disertační práci jasně vymezí svůj věcný podíl na každé publikaci.

Přístup k obhajobě je podmíněn dosažením následujících kritérií:

1. Doktorand je autorem 2 publikací v periodiku, jenž spadá do kvartilů Q1 nebo Q2 v daném oboru podle Web of Science. Pokud je časopis zařazen do více oborů, počítá se nejlepší umístění. Doktorand je prvním autorem alespoň jedné z těchto publikací. (Spolu)autorství podané nebo udělené mezinárodní patentové přihlášky může být považováno za autorství jedné z těchto publikací, avšak pouze na základě výslovného schválení Oborovou radou.

Nebo

2. Doktorand je prvním autorem jedné publikace v prvním decilu periodik příslušného oboru podle Web of Science, s výjimkou přehledových článků (tato alternativa je možná pouze na základě výslovného schválení Oborovou radou).

Prezentace výsledků

Student absolvuje a získá zápočty za Seminář DSP XD107, na němž je účast povinná po skutečnou dobu studia. Předmět je realizován studentskou konferencí na konci každého semestru. V případě zahraniční stáže je studentovi uznáno absolvování XD 107 na základě prezentace na semináři pracovního týmu v zahraničí.

Student během doby studia prezentuje dva postery a v semestru před obhajobou své disertační práce vystoupí na konferenci s přednáškou obsahující výsledky jeho disertační práce. Seminář je povinný pro studenty kombinovaného studia během standardní doby studia (první 4 roky), přednáška před obhajobou je povinná pro obě formy studia (prezenční i kombinovanou).

Student prokáže splnění povinnosti prezentace na zahraniční konferenci získáním zápočtu za předmět Odborná přednáška v cizím jazyce (XD106).

Teoretická odborná příprava

Student absolvuje předměty vybrané z nabídky Studijních katalogů PřF MU, Studijních katalogů MU nebo jiné vysoké školy. Volba předmětů do ISP ‐ dle zjištěných neznalostí, požadavků specializace, a témat SDZ. Lze upřesňovat pro každý semestr.

V každém podzimním semestru student absolvuje předmět Zacházení s chemickými látkami (C7777) - kontroluje Oddělení VaV dle IS.MUNI

Student absolvuje do konce 4. semestru minimálně 8 předmětů :

 • 4 předměty jsou zakončeny zkouškou
 • 4 předměty jsou zakončeny kolokviem nebo zápočtem

Preferenčně předměty vyučované v angličtině. Splnění 4+4 kontroluje Oddělení VaV dle IS.MUNI na konci 4. semestru Získané předměty v zahraničí uznává OR.

Stáž v zahraničí a mezinárodní spolupráce

Dle nařízení vlády mají studenti povinnost absolvovat zahraniční stáž minimálně v rozsahu jednoho měsíce nebo účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo jiná forma přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci.

Pedagogické kompetence

Student splní povinnost spojenou s pedagogickým rozvojem získáním zápočtů za předmět Pomoc při výuce (XD102)

Rozvoj přenositelných schopností

Rozvoj přenositelných schopností

 • podáváním vlastních projektových žádostí
 • volitelné kurzy na téma ochrany duševního vlastnictví, autorských práv a patentové problematiky
 • proces podávání a revize článků a práce se submission e‐systémy
 • zaneseno v ISP
Harmonogram akademického roku
Období podzim 2023 jaro 2024
Zveřejnění rozvrhu 2. 9. 2023 31. 1. 2024
Začátek registrace předmětů 1. 6. 2023 13. 11. 2023
Konec registrace předmětů 31. 7. 2023 31. 12. 2023
Začátek zápisu předmětů 3. 9. 2023 1. 2. 2024
Konec zápisu předmětů 17. 9. 2023 18. 2. 2024
Začátek změn v zápisu předmětů 4. 9. 2023 2. 2. 2024
Začátek výuky 18. 9. 2023 19. 2. 2024
Konec změn v zápisu předmětů 1. 10. 2023 3. 3. 2024
Konec výuky 22. 12. 2023 27. 5. 2024
Začátek zkouškového období 2. 1. 2024 28. 5. 2024
Konec zkouškového období 16. 2. 2024 8. 7. 2024
Začátek prodlouženého zkouškového období není není
Konec prodlouženého zkouškového období není není
Bc SZZ Začátek podávání přihlášek není není
Konec podávání přihlášek 3. 1. 2024 31. 5. 2024
Začátek státnicového období 5. 2. 2024 3. 6. 2024
Konec státnicového období 16. 2. 2024 28. 6. 2024
NMgr SZZ Začátek podávání přihlášek není není
Konec podávání přihlášek 3. 1. 2024 31. 5. 2024
Začátek státnicového období 5. 2. 2024 3. 6. 2024
Konec státnicového období 16. 2. 2024 28. 6. 2024
Mgr SZZ Začátek podávání přihlášek není není
Konec podávání přihlášek není není
Začátek státnicového období není není
Konec státnicového období není není
SRZ Začátek podávání přihlášek 1. 9. 2023 není
Konec podávání přihlášek 30. 9. 2023 není
Začátek státnicového období 1. 11. 2023 není
Konec státnicového období 16. 2. 2024 není
Informace k závěru studia
Pokyny k vypracování závěrečné práce

Disertační práce obsahuje :

 • souhrn dosavadních literárních poznatků v dané vědní oblasti
 • významné podněty pro vlastní práci
 • experimentální část popisující podrobně experimenty
 • výsledky vlastní práce, které ji podrobně popisují, dokumentují a diskutují v kontextu současných poznatků vědy
 • shrnutí výsledků a závěry
 • český a anglický abstrakt
 • seznam literatury
 • seznam zkratek v disertaci používaných

Pokyny pro vypracování závěrečných prací se jsou dány Opatřením děkana Přírodovědecké fakulty č. 3/2019.

Závěrečná práce musí splňovat obsahovat povinné části v uvedeném pořadí:

1.Titulní list
Jedná se o první stránku bez viditelného číslování. Číslování se neuvádí ani na následujících povinných částech (ale do číslování se zahrnují). První viditelně číslovaná stránka je až v části text práce, tj. až za anglickým abstraktem.
Na této stránce je uvedeno:
- text „Masarykova univerzita“,
- text „Přírodovědecká fakulta“,
- název práce,
- typ práce, tj. text „Bakalářská práce“ nebo „Diplomová práce“ nebo „Rigorózní práce“,
- plné jméno autora/autorky bez titulů,
- jméno vedoucího práce včetně titulů (pouze u bakalářské a diplomové práce)
- název ústavu
- text „Brno“ a rok odevzdání práce.

2. Bibliografický záznam
Jedná se o „tabulku“, která je nadepsána titulkem „Bibliografický záznam“.
Na levé straně je uvedeno:
- text „Autor“ nebo „Autorka“,
- text „Název práce“,
- text „Studijní program“,
- text „Studijní obor/Studijní plán“,
- text „Vedoucí práce“,
- text „Akademický rok“,
- text „Počet stran“,
- text „Klíčová slova“.
V pravé části této tabulky jsou uvedeny konkrétní údaje vztažené k autorovi/autorce
práce. Navíc u položky „Autor“/„Autorka“ je uveden i text „Přírodovědecká fakulta,
Masarykova univerzita“ a název ústavu. Klíčová slova by se měla shodovat s klíčovými
slovy, která jsou uvedena v „Archivu závěrečné práce“ v Informačním systému MU (dále
jen „Archiv“). Klíčová slova jsou uvedena v rozsahu alespoň 20 znaků.

3. Bibliografický záznam (anglicky)
Jedná se o „tabulku“, která je nadepsána titulkem „Bibliographic Entry“.
Na levé straně je uvedeno:
- text „Author“,
- text „Title of Thesis“,
- text „Degree Programme“,
- text „Field of Study“/ „Study Plan“,
- text „Supervisor“,
- text „Academic Year“,
- text „Number of Pages“,
- text „Keywords“.
v pravé části této „tabulky“ jsou v anglickém jazyce uvedeny konkrétní údaje vztažené
k autorovi/autorce práce. Navíc u položky „Author“ je uveden i text „Faculty of Science,
Masaryk University“ a název ústavu. Klíčová slova by se měla shodovat s klíčovými slovy,
která jsou uvedena v Archivu. Klíčová slova jsou uvedena v rozsahu alespoň 20 znaků.
Jedná se o anglickou verzi Bibliografického záznamu

4. Abstrakt (česky)
Na této stránce je uveden český abstrakt práce, který odpovídá abstraktu práce
uvedenému v Archivu. Text je nadepsán titulkem „Abstrakt“. Samotný abstrakt obsahuje minimálně 100 znaků a maximálně 2000 znaků (počítáno bez mezer).

5. Abstrakt (anglicky)
Na této stránce je uveden anglický abstrakt práce, který odpovídá anglickému abstraktu
práce uvedenému v Archivu. Text je nadepsána titulkem „Abstract“. Samotný abstrakt obsahuje minimálně 100 znaků a maximálně 2000 znaků (počítáno
bez mezer). Pokud to lze, měly by být oba abstrakty uvedeny na jedné stránce. V opačném případě
bude každý abstrakt na samostatné stránce. 

6. Zadání práce
Na toto místo se vloží kopie oficiálního platného zadání práce bez vlastnoručních podpisů. Týká
se pouze bakalářské nebo diplomové práce. Do elektronické verze se vloží platná oskenovaná kopie tohoto zadání taktéž bez vlastnoručních podpisů.

7. Poděkování
Zde je možné uvést poděkování. Tato část není povinná.

8. Prohlášení
Zde je uvedeno prohlášení autora/autorky o použití pouze citovaných pramenů, které je
doplněno datem a podpisem autora/autorky práce. Text je nadepsán titulkem „Prohlášení“.Následující obsah prohlášení je závazný a nelze jej měnit.
Text prohlášení pro bakalářskou/diplomovou práci:
Prohlašuji, že jsem svoji bakalářskou/diplomovou práci vypracoval/vypracovala
samostatně pod vedením vedoucího práce s využitím informačních zdrojů, které jsou v
práci citovány.
Text prohlášení pro rigorózní práci:
Prohlašuji, že jsem svoji rigorózní práci vypracoval/vypracovala samostatně s využitím
informačních zdrojů, které jsou v práci citovány.

9. Text práce
Následuje samotný text práce, který začíná obsahem. Jedná se o první viditelně číslovanou
stránku. Práce musí být po formální, gramatické a slohové stránce na dobré úrovni. Práce musí být předložena v kvalitní grafické úpravě ve formátu A4.

10. Odevzdání práce
V souladu se Studijním a zkušebním řádem MU musí být práce odevzdána v elektronické
podobě ve formátu PDF do Archivu závěrečné práce nejpozději v den stanovený
harmonogramem akademického roku. Předseda komise pro SZZ může vyžadovat i odevzdání
jednoho výtisku práce v termínu, který sám určí, ne však dříve než ve výše uvedený den.
Informace o termínu odevzdání výtisku práce musí být studentovi sdělena nejméně tři pracovní
dny před předsedou určeným termínem odevzdání výtisku. Na způsob vazby výtisku nejsou stanoveny žádné požadavky.

Možné zpracování je uvedeno ve vzorových šablonách, které jsou k dispozici na webu
Fakulty.

 

Forma a jazyk disertační práce

Upřednostňovanou formou dizertace v programu Analytický geochemik je souhrnný elaborát obsahující přehled dosavadních poznatků v dané vědní oblasti, významné podněty pro vlastní práci, experimentální část popisující podrobně experimenty, výsledky vlastní práce, které ji podrobně popisují, dokumentují a diskutují v kontextu současných poznatků vědy, dále závěrečné shrnutí výsledků, český a anglický abstrakt, seznam literatury a seznam zkratek v disertaci používaných.

Možnou formou dizertační práce je komentovaný soubor publikovaných vědeckých prací, které student musí doplnit originálním průvodním textem, který prokáže schopnost syntézy a zasazení dílčích výsledků do aktuálního stavu vědy. Jsou-li články a rukopisy obsažené v disertační práci nebo předkládané k obhajobě psány se spoluautory, musí doktorand v disertační práci jasně vymezit svůj věcný podíl na každém z nich.

Dizertaci je možné psát v českém nebo anglickém jazyce. Pokud je dizertace anglicky, obhajoba a posudky by měly být v angličtině.

Skrytí závěrečné práce

Student může požádat o skrytí závěrečné práce prostřednictvím úřadovny přes agendu Žádost o skrytí závěrečné práce.

Student v žádosti uvede, které části (kapitoly) mají být skryty a jaké jsou důvody pro jejich skrytí. Nepublikovaná data nejsou dostatečným důvodem pro skrytí. Skrytí je dle zákona možné pouze po dobu trvání překážky pro zveřejnění, nejdéle však na dobu 3 let. Uveďte nezbytnou dobu pro odložení zveřejnění části závěrečné práce, ne však déle než na dobu 3 let.

Více informací včetně návodu k podání žádosti je uvedeno na stránkách fakulty.

Teze disertační práce

Student předkládá 1 měsíc před SDZ Oborové radě Teze disertační práce.

Teze disertační práce jsou v rozsahu asi 10‐20 stran čistého anglického textu, plus obrázky a schémata, který obsahuje úvod do studované problematiky, základní literární rešerši a popis současného stavu znalostí, stručný popis provedené práce, výsledky (dosavadní publikace a prezentace), diskusi a plány dalšího výzkumu. Teze se použijí jako úvodní část budoucí disertační práce.

Templáty:

Teze disertační práce – templát CZ

Thesis of Dissertation – template EN

Státní doktorská zkouška

Student podává přihlášku ke SDZ na konci 4. semestru a předkládá (1 měsíc před SDZ) Oborové radě Teze disertační práce.

Oborová rada zorganizuje SDZ během 5.‐ 6. semestru.

Rámcové okruhy témat ke státní doktorské zkoušce DSP Analytický geochemik:

 • Moderní trendy v analytické chemii
 • Analytické metody v geochemii
 • Zpracování dat a statistická analýza
 • Geologické procesy, mineralogie, petrografie, geochemie
 • Metody výzkumu použité v disertaci uchazeče

V rámci SDZ zkoušený student nejprve seznámí komisi s tezemi své disertační práce. Dále se prověřuje celková úroveň znalostí analytické chemie a geochemie v širší obecné rovině, důkladněji se probírají vědomosti v podoboru, ve kterém je vypracována dizertační práce. Podle charakteru práce se prověřují i znalosti ze speciálních oborů. Zkouška klade důraz na důkladné porozumění souvislostem a poznatkům získaným během studia, na celkový rozhled uchazeče, na jeho schopnosti samostatně se orientovat v oborech analytická chemie a geochemie a na jeho zájem o nejnovější informace z odborné literatury. Přihlíží se ke specializaci kandidáta, dané zaměřením jeho disertační práce.

Obhajoba dizertační práce

Obhajoba dizertační práce má prokázat schopnost uchazeče prezentovat získané výsledky a orientovat se v problematice specializované oblasti i širší disciplíny na současné odborné úrovni. Obhajoba dizertační práce má formu ústní prezentace, během níž uchazeč seznámí komisi a posluchače s tématem a cíli práce, řešenými problémy, použitými metodami a získanými výsledky. Odpovídá na připomínky a dotazy obsažené v posudcích vedoucího a oponentů práce a reaguje na dotazy vznesené v průběhu veřejné diskuze.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info