Magisterský studijní obor

Chemie konzervování - restaurování

připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří mají základní přehled o disciplinách chemie (anorganické, organické, analytické a fyzikální chemii) a získají přitom informace o materiálech a postupech v oblasti konzervování-restaurování předmětů kulturního dědictví. Cílem studia je vychovat pracovníky, kteří budou, při dodržování profesní etiky, schopni stanovit diagnózu poškození materiálů předmětů, navrhovat vhodné postupy a materiály pro jejich konzervování-restaurování, vést odpovídající dokumentaci. Získají doplňující vědomosti v muzeologii a historii umění, naučí se být součástí konzervátorsko-restaurátorského týmu. Na základě znalostí jednotlivých předmětů kulturního dědictví mohou navrhovat řešení ochrany celků sbírkových fondů.