BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

  Bakalářský program Chemie nabízí možnost studovat podle tří studijních plánů, které vycházejí ze společného základu. Dle svých preferencí je možné po prvním ročníku zvolit svoje zaměření. První možností je specializace Analytický chemik - manažer chemické laboratoře, která je zaměřena na získání vědomostí a dovedností požadovaných v analytické praxi. Druhou možností je orientovat se na interdisciplinární studium na pomezí biologie, fyziky a chemie ve specializaci Biofyzikální chemie. Třetí variantou je dále rozvíjet širší chemické znalosti v souladu s jednooborovým studijním plánem.

Chemie (jednooborové studium)

specializace - Analytický chemik - manažer analytické laboratoře (od 2. ročníku)

specializace - Biofyzikální chemie (od 2. ročníku)

 

   Bakalářský program Chemie a technologie materiálů pro konzervování - restaurování připravuje odborníky na historicky používané přírodní i syntetické materiály a historické předměty. Během jeho studia se studenti dozví informace o materiálech, metodikách a postupech, které se používají v oblasti péče o předměty kulturního dědictví.

Chemie konzervování - restaurování

 

   Bakalářský studijní program Chemie se zaměřením na vzdělávání je prvním stupněm přípravy středoškolských učitelů chemie. Budoucí učitel studuje vždy dva obory. Chemii tak může kombinovat s matematikou, biologií, fyzikou nebo geografií a kartografií.

Chemie se zaměřením na vzdělávání - dvouoborové studium

 

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

   Navazující magisterský studijní program Chemie nabízí studentům možnost studovat podle sedmi studijních plánů. Dle svých preferencí je možné se zaměřit na získání vědomostí a dovedností požadovaných v analytické praxi (specializace Analytická chemie), orientovat se na interdisciplinární studium na pomezí biologie, fyziky a chemie (specializace Biofyzikální chemie), stát se odborníky na pokročilou syntézu anorganických/organických sloučenin (Anorganická/Organická chemie) nebo nových materiálů včetně zvládnutí nanotechnologií (Materiálová chemie) či zvládnout pokročilé teoretické a experimentální techniky vhodné pro stanovení struktury nízkomolekulárních látek až velkých biomakromolekul (Strukturní chemie).

    JEDNOOBOROVÉ STUDIUM SE SPECIALIZACÍ

Analytická chemie

Anorganická chemie

Biofyzikální chemie

Fyzikální chemie

Materiálová chemie

Organická chemie

Strukturní chemie

 

   Po absolvování bakalářského studia programu Chemie a technologie materiálů pro konzervování - restaurování získá student základní přehled v chemických disciplínách a v historických vědách. V magisterském studiu si prohloubí znalosti o materiálech, metodikách a postupech používaných v oblasti péče o předměty kulturního dědictví, které byly vyrobeny z anorganických (kovy, kámen, keramika, sklo), organických (textil, kůže, papír) nebo polymerních (dřevo) materiálů.

Chemie a technologie materiálů pro konzervování - restaurování

 

  Navazující magisterský studijní program Učitelství pro střední školy bezprostředně obsahově navazuje na bakalářský program Chemie se zaměřením na vzdělávání, po absolvování přijímací zkoušky je však dostupný a vhodný pro absolventy jakéhokoliv bakalářského chemického programu. Studium je vždy dvouoborové, chemii tak můžete kombinovat s matematikou, biologií, fyzikou, geografií nebo kartografií.

Učitelství pro střední školy

 

DOKTORSKÉ STUDIUM

   Cílem doktorského studijního programu Chemie je příprava vysoce kvalifikovaných odborníků v pěti studijních specializacích - analytické, anorganické, fyzikální, materiálové a organické chemii. Příprava doktorandů probíhá na Ústavu chemie PřF a je založená na vědeckém bádání a samostatné tvůrčí činnosti ve vybraném oboru a oblasti výzkumu nebo vývoje.

Chemie - doktorské studium

 

DNY CHEMIE

     Středoškolákům, kteří by se rádi dozvěděli více o studiu chemie na Přírodovědecké fakultě MU a tématech výzkumu, nabízíme třídenní informačně-seznamovací akci Dny chemie, které se konají obvykle na začátku září. Pro účastníky je připravena úvodní informační přednáška o MU, Přírodovědecké fakultě, organizaci studia a studijních oborech, středoškoláci si poté mohou prohlédnout výukové prostory, výukové i odborné laboratoře, seznámí se s odborným zaměřením jednotlivých výzkumných týmu. Účastníci si rovněž mohou vyzkoušet jednoduché chemické preparace a produkty reakcí charakterizovat pomocí rozličných fyzikálně-chemických metod. Součástí programu je také blok efektních demonstračních pokusů. Mimobrněnským účastníkům zajišťujeme bezplatné ubytování po dobu trvání akce. Pozvánka s programem akce bývá s časovým předstihem zveřejňována na stránkách Přírodovědecké fakulty MU a Ústavu chemie.

ViBuCh - VZDĚLÁVACÍ IKURZ PRO BUDOUCÍ CHEMIKY

     Od roku 2010 pořádáme spolu s Národním centrem pro výzkum biomolekul a Centrem Recetox korespondenční seminář ViBuCh (Vzdělávací ikurz pro budoucí chemiky). Seminář je určen pro středoškoláky se zájmem o chemii. Každý ročník semináře je věnován čtyřem tématům z oblasti chemie a biochemie. Samotný kurz je rozdělen do dvou částí, první korespondenční část probíhá během celého školního roku, kdy jsou ve čtyřech etapách zveřejňovány na internetových stránkách studijní materiály k jednotlivým tématům spolu se soutěžními úlohami. Účastníci kurzu posílají řešení zpět autorům, kteří je opravují a hodnotí. Druhou část kurzu představuje letní odborné soustředění pro nejlepší řešitele korespondenční části. Během týdenního soustředění se řešitelé setkávají s autory a mohou si prakticky vyzkoušet práci v laboratoři v oblasti, které se předtím věnovali teoreticky.

Více informací na http://vibuch.math.muni.cz/

LETNÍ CHEMICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ

    Ústav chemie ve spolupráci se Střediskem volného času Lužánky pořádá pravidelně v letních měsících desetidenní Letní chemické soustředění pro žáky ZŠ a studenty SŠ se zájmem o chemii ve věkovém rozmezí 14–17 let. Akce probíhá formou „městského tábora“, tj. včetně ubytování účastníků. Program Letního chemického soustředění zahrnuje obvykle dopoledne laboratorní cvičení, odpoledne odborný (přednášky, exkurze) nebo odpočinkový program (návštěva lanového centra, venkovní hry s chemickou tematikou apod.), večer probíhají přednášky nebo častěji hry. O víkendu jsou pro účastníky připraveny celodenní exkurze/výlety nebo celodenní hry.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

    Každoročně se zapojujeme do Dnů otevřených dveří pořádaných na PřF MU. Účastníci si mohou vyslechnout krátkou přednášku o studiu chemických programů, jsou jim k dispozici informační materiály a také si mohou prohlédnout laboratoře Ústavu chemie. Dny chemie jsou pořádány obvykle v lednu, termín a program akce bývá s časovým předstihem zveřejňován na stránkách Přírodovědecké fakulty a Ústavu chemie.