Cílem magisterského studijního programu

Chemie životního prostředí

je připravit absolventy s hlubokými teoretickými a praktickými znalostmi z oblasti chemického znečištění prostředí a jeho důsledků. Absolvent oboru chemie životního prostředí získá znalosti chemických disciplin společných všech chemických oborům a vytvářející teoretický i praktický základ pro další studium. Tyto obecně chemické vědomosti jsou dále prohloubeny v oblastech zaměřených na chemii životního prostředí, analytické metody využívané při stanovení chemických látek v prostředí a studium procesů v prostředí a účinků chemických látek na živé organismy. Absolvent studuje předměty jejichž obsah je komplexně zaměřen na studium transportních a transformačních procesů ovlivňujících chování chemických látek v prostředí, studium vlastností jednotlivých abiotických i biotických složek prostředí spojené se studium zdrojů, výskytu, chování a osudu chemických látek v jednotlivých složkách prostředí a studium vztahů mezi chemickými látkami v prostředí a jejich biologickými účinky. Značnou pozornost věnuje problematice odběrů, zpracování, analýzy a vyhodnocení získaných dat jako základu analytické chemie životního prostředí a také kvalitě získávaných laboratorních chemických dat a především komplexní interpretaci výsledků laboratorních i terénních experimentů. Má zkušenosti s moderními separačními a frakcionačními postupy a analytickými metodami umožňujícími stanovení chemických látek ve všech složkách prostředí ve stopových a ultrastopových množstvích. Nedílnou součástí studia jsou předměty zaměřené na toxikologii, ekotoxikologii, analýzu rizik, technologie snižující negativní důsledky antropogenní činnosti. Významná pozornost je věnována problematice informatiky, modelování environmentálních procesů.