Doktorské studium

Chemie

Cílem doktorského studijního programu Chemie je příprava vysoce kvalifikovaných odborníků v pěti studijních specializacích - analytické, anorganické, fyzikální, materiálovéorganické chemii. Příprava doktorandů probíhá na Ústavu chemie a je založená na vědeckém bádání a samostatné tvůrčí činnosti ve vybraném oboru a oblasti výzkumu nebo vývoje. 

Student také získá širší vědecký rozhled, mezinárodní zkušenosti a jazykové dovednosti prostřednictvím pobytu na partnerských domácích i zahraničních pracovištích a aktivní účasti na národních a především mezinárodních vědeckých konferencích. Metou studia je dosáhnout významných vědeckých poznatků schopných publikace v renomovaných odborných časopisech a nakonec tyto shrnout v podobě doktorské disertační práce.

Absolventi programu Chemie se dle své specializace uplatňují na pracovištích vysokých škol, v ústavech Akademie věd, ve výzkumných ústavech a provozních a kontrolních laboratořích v soukromých firmách a státních institucích. Další oblasti uplatnění jsou zejména chemický, farmaceutický, elektronický a potravinářský průmysl, laboratoře v oblasti ochrany životního prostředí, zdravotnictví, zemědělství a biotechnologií. Uplatnění nalézají i ve sféře vývoje a výroby přístrojů jakož i jejich kvalifikovaného prodeje a servisu. Absolventi jsou flexibilní a dovedou se přizpůsobit požadavkům ostatních pracovišť s chemickým zaměřením, jsou připraveni nejen na profesionální působení ve své specializaci, ale široké vzdělání jim umožňuje i snadnou adaptaci k působení v jiném oboru. Prací v badatelském týmu a získáváním zkušeností při pedagogické pomoci v bakalářském a magisterském studiu si absolventi rovněž rozvíjejí schopnost vést své mladší kolegy. Tím získávají další nepostradatelné zkušenosti pro uplatnění v profesní roli vedoucího pracovníka. Jazykové znalosti, zahraniční kontakty a studijní pobyty umožní absolventovi nalézt uplatnění i na špičkových zahraničních pracovištích.

Více informací o programu Výzkumná zaměření dizertačních prací

Analytický geochemik

Cílem interdisciplinárního doktorského studijního programu Analytický geochemik je příprava vysoce kvalifikovaných odborníků se znalostmi a dovednostmi z vědních oborů Analytická chemie a Geologie. Příprava doktorandů se uskutečňuje na dvou ústavech PřF MU: na Ústavu chemie a Ústavu geologických věd.

Studium je založeno na samostatné tvůrčí činnosti a výzkumu experimentálního charakteru pod vedením školitele. Teoretické znalosti analytické chemie a geologie, které student získá absolvováním předmětů s prohlubujícím a rozšiřujícím zaměřením, jsou doplněny praktickými zkušenostmi s moderními technikami instrumentální analýzy.

Díky propojení analytické chemie a geologie naleznou absolventi uplatnění ve vědeckých a výzkumných institucích jako je Akademie věd, vysoké školy, Česká geologická služba, Český hydrometeorologický ústav, ale také v technologicky orientovaných zaměstnáních: v zemědělských podnicích, lesnictví, v organizacích věnujících se sběru a zpracování odpadů, případně čištění odpadních vod, ve státní správě, zvláště pak odborech ochrany životního prostředí. Absolventi budou připraveni působit v průmyslu těžebním a energetickém, například ve společnostech zabývajících se těžbou nerostných surovin, geologickým průzkumem a projekcí, a dále v průmyslových podnicích se zaměřením na hutní, strojírenskou, sklářskou a keramickou výrobu.

Více informací o programu Výzkumná zaměření dizertačních prací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info